תחום אגרואקולוגיה

 

 

 

החקלאות, מעצם היותה מערכת ייצור ביולוגית ומבוססת על תשומות משאבי טבע וסביבה,  מהווה רכיב חשוב ומובנה של הסביבה (אקולוגיה) בה אנו חיים ופועלים. יחסי הגומלין וההשלכות על ובין החקלאות לסביבה הינם רב-כיווניים.
 
המהפך הגדול של שנות ה-40-50 של המאה שעברה קידם חקלאות אינטנסיבית ומייצרת מזון וקיום כלכלי, עם כניסתם המסיבית של דשנים וחמרי הדברה חדשים לשימוש נרחב בחקלאות המודרנית. ברבות השנים השכיל הענף, כמו בכל העולם, להכיר גם בהשלכות הנלוות לממשקי חקלאות המלווים בשימוש אינטנסיבי בתשומות הייצור הנאמר לעיל כמו משאבי הטבע והסביבה (קרקע, מים, אויר, מגוון ביולוגי). במקביל, גדלה המודעות לתועלות החיצוניות ושירותי מערכת שמספקת החקלאות (ייצור מזון, שירותי האבקה, ערך נופי ועוד).
 
אחת המטרות המרכזיות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר היא להוביל את חקלאי ישראל לפיתוח, קידום ויישום ממשקי חקלאות בת-קיימא אשר תשמר משאבי קרקע ומים לדורות הבאים ותגן על האדם, החי, הצומח, והשטחים הפתוחים תוך קידום התועלות הכלכליות הסביבתיות והחברתיות של החקלאות והמרחב הכפרי. מדובר בנושא רב-תחומי הכרוך בתהליכים ארוכי טווח.
 
באוקטובר 2012 הוקם תחום אגרואקולוגיה. יעדו העיקרי הוא ליווי, איפיון, פיתוח, קידום והערכת יחסי גומלין מיטביים וההשפעות ההדדיות שבין החקלאות לסביבה, במסגרת יעד-על אותו חרטה על דגלה הנהלת המשרד כתהליך אסטרטגי ארוך טווח. מעצם טיבו של הנושא, יישום היעד מתבסס על פעילות רב תחומית ורב יחידתית ועל שיתוף פעולה רוחבי עם יחידות המשרד השונות, משרדי ממשלה אחרים, יחידות וארגונים שונים, חקלאים ונציגיהם והציבור הרחב.
 
עבודת התחום מתמקדת בריכוז מקצועי-בינתחומי ועדכני של הנושא בשירות ההדרכה והמקצוע, כמו גם היותו כתובת מקצועית בנושא הנהלת המשרד ויחידותיו, הטמעת הנושא בקרב יחידות המשרד והחקלאים, מדידה ובקרת תהליכים בעזרת מדדים חקלאיים-סביבתיים ושותפות מקצועית בינלאומית. 
אגרואקולוגיה

 

 

עקרונות גידור המטעשירות ההדרכה והמקצועאגרואקולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/principles_of_plantation_growth.aspxעקרונות גידור המטע11/10/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1844
השפעת ממשק ידידותי על מגוון המינים (מגוון ביולוגי) בשטחים חקלאיים ועל היבול ואיכותואגרואקולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/effect_of_friendly_interface_on_species_diversity_biodiversity_-in_agricultural_areas_and_on_crop_and_quality.aspxהשפעת ממשק ידידותי על מגוון המינים (מגוון ביולוגי) בשטחים חקלאיים ועל היבול ואיכותו15/07/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1770
היערכות חקלאות ישראל לשינוי האקליםשירות ההדרכה והמקצועאגרואקולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/haklaut_israel_Climate-change.aspxהיערכות חקלאות ישראל לשינוי האקלים05/05/2020 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1732
מדדים לחקלאות תומכת מגוון ביולוגישירות ההדרכה והמקצועאגרואקולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/indices_agriculture_support_biodiversity.aspxמדדים לחקלאות תומכת מגוון ביולוגי08/01/2020 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1693

 

 

מצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפתשירות ההדרכה והמקצוע;בקרבקר;אגרואקולוגיהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_yomiyiun_Drainage_of_cowshed.aspxמצגות מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת09/02/2019 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e487
מצגות מיום עיון בנושא מותג אזורי מנצחהמזון שאנחנו אוכלים;יבוא ויצואחטיבה למחקר, כלכלה ואסטרטגיה;אגרואקולוגיהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Geographical_indications_presentations.aspxמצגות מיום עיון בנושא מותג אזורי מנצח07/04/2018 21:00:00{e2ffe921-af15-43a2-9879-e9de3ac6d6a5}98d81f7f-6160-47d1-850c-ac99af3f676212

 

 

צפריר גרינהוטצפריר גרינהוט{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466909צפריר גרינהוטמנהל תחום (אגרואקולוגיה)03-9485321grinhut@shaham.moag.gov.il
גדעון טופורובגדעון טופורוב{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466722גדעון טופורובממ"ר בכיר מטה (היערכות לשינוי אקלים)03-9485943gidont@shaham.moag.gov.il
אבירם ג'ונסוןאבירם ג'ונסון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466735אבירם ג'ונסוןמרכז מקצועי ראשי (חקלאות תומכת סביבה)03-9485321aviramj@shaham.moag.gov.il

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/shaham/Unit/agroecologia/agroecologia/Pages/atarim_agroecologia.aspx"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />אתרים נבחרים</a>אתרים נבחרים בתחום אגרואקולוגיה