אגף ענפי שירות

 

 

 

אגף ענפי שירות הינו אחד מחמשת האגפים שבשירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

האגף כולל שלושה תחומים:

  1. תחום מיכון וטכנולוגיה
  2. תחום הגנת הצומח
  3. תחום שירות שדה

מבנה האגף כולל את מנהל האגף, שלושה מנהלי התחומים, מרכזים מקצועיים ראשיים (ממ"רים), מדריכים המוצבים במחוזות, רכזת פעולות ורכזת לשכת האגף.

מנהל האגף: אחראי על הנושא הארגוני והניהולי של האגף, קשר עם הנהלת המשרד ויחידותיו ושת"פ עם משרדי ממשלה; מנהל האגף משמש כסמכות המוסמכת למתן רישיונות יבוא לציוד חקלאי; משמש כמרכז הוועדה לרישוי צמחים מהונדסים (ורצ"מ); משמש כאחראי לנהלים משרדיים: נוהל מתן אישורי שריפה לגזם חקלאי ונוהל למתן פטור לתשלום אגרת רישוי לכלים חקלאים; משמש כנציג המשרד בוועדה הבין משרדית לאמנה לשמירת המגוון הביולוגי; משמש כיו"ר ועדת היגוי לתוכניות מדען בנושא הדברה ידידותית לאדם ולסביבה; עוסק בקידום רפורמה בממשק ההדברה בחקלאות ישראל.

מנהלי התחומים הם המנהלים המקצועיים בתחומם, נמצאים בקשר ישיר עם החקלאים, חברות הדברה, ארגוני חקלאים ובמיוחד עם מדריכי התחום. מנהלי התחומים עוסקים בהפעלת הצוותים המקצועיים וקיום פעילויות להעמקת הידע המקצועי של המדריכים ופעולות תקשורת בהפצת ידע לחקלאים (קורסים, סיור ימי עיון וכו').

המרכזים המקצועיים הראשיים אחראים על ריכוז הידע המקצועי והפצתו הן למדריכים והן לחקלאים וחברות בנושא עליו הם אמונים. המרכזים המקצועיים פועלים יחד עם המדריכים וקשורים למערכות המחקר והפיתוח (מו"פ) השונות הן ברמת המחקר המבוצע אצל חקלאים (מו"פ יישומי) והן בתחנות המו"פים האזוריות.

מדריכי המחוז קשורים בקשר הדוק עם החקלאים לאיתור ומתן פתרון לנושאים הקשורים לפעילות החקלאית, מהווים את החוליה המקשרת בין השדה למרכזים המקצועיים ולמחקר. כל המדריכים במחוז הינם רפרנטים לנושא מסוים, עוסקים בהדרכה, ביצירת ידע והפצתו.

יעדי האגף:

יעדי העבודה העיקריים של האגף עוסקים בקידום התועלות הציבוריות:

  • הפחתת השימוש בחומרי הדברה
  • צמצום זיהום מקורות המים בישראל
  • ייעול השימוש במי השקיה (קולחין, מי התפלה, מים שוליים)
  • פיתוח והטמעה של מיכון חוסך כוח אדם

פירוט נרחב ליעדים נמצא בסקירת התחומים.

אגף ענפי שירות

 

 

מצגות מיום עיון חקלאות מדייקתשירות ההדרכה והמקצועמיכון וטכנולוגיה;אגף ענפי שירותhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/presentations_yomiyiun_precision_agriculture_2016.aspxמצגות מיום עיון חקלאות מדייקת17/04/2016 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca826
מצגות מיום עיון השקיה בקולחים, נובמבר 2015שירות ההדרכה והמקצועאגף ענפי שירות;שירות שדהhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Presentations_yomiyun_hashkaya_kolchim_2015.aspxמצגות מיום עיון השקיה בקולחים, נובמבר 201519/12/2015 22:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca839
מצגות מיום עיון בנושא יישום תכשירי הדברה בהגמעהשירות ההדרכה והמקצועשירות שדה;אגף ענפי שירות;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/yomiyun_artzi_pesticides_Presentations_2015.aspxמצגות מיום עיון בנושא יישום תכשירי הדברה בהגמעה19/05/2015 21:00:00{35040659-12bc-47a5-b912-b6db6ead6ddd}f691081b-4da7-4101-b61c-d9352de488ca1069

 

 

ביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיוןשירות ההדרכה והמקצועירקות בשטחים פתוחים;אגף בעלי חיים;אגף פירות;אגף ענפי שירות;אגף פרחים והנדסת הצומח;הנהלת שירות ההדרכה והמקצועhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/bitul_cursim.aspxביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיון11/03/2020 22:00:00{6cabe70e-fd84-4091-88ce-3281e6cfbddd}badbaafa-30eb-48d2-8b99-80ab54cd92e4104

 

 

שירלי יצחקשירלי יצחק{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6467030שירלי יצחקרכזת לשכה03-9485315shirleyit@moag.gov.il
תג'ר חייםתג'ר חיים{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6461582תג'ר חייםמנהל אגף א' (ענפי שירות)בית דגן03-9485387haimt@moag.gov.il