ועדת אתיקה

אנו אחראים מבחינה חוקית, מדעית ומוסרית לכל היצורים החיים התלויים בנו, ובע"ח המשמשים למחקר או הוראה הם כאלה. מכאן, שעל כל האנשים העובדים עם בע"ח באחזקה, ייצור, מחקר או הוראה לדאוג שהטיפול בחיות יהיה תמיד הטוב ביותר האפשרי, והסבל הנגרם לחיות יהיה מזערי ככל הניתן.
שמירה נאותה, גרימה של כאב מינימלי וטיפול אנושי בחיות מעבדה דורשים שיפוט מקצועי ומדעי המבוסס על ידיעת הצרכים, הן הכלליים של כל זן, והן הייחודיים לאותו מחקר או הוראה.
האחריות לקיום התנאים וההנחיות הנגזרים מחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשנ"ד 1994 הוטלה ע"י הנהלת המוסד על הוועדה המוסדית לטיפול ושימוש בבעלי חיים ולמתן היתרים לעריכת ניסויים בבעלי חיים, להלן: ועדת האתיקה.

אתר המועצה לניסויים בבעלי חיים

 

 

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנ"ד - 1994https://www.moag.gov.il/shaham/Unit/animal/vaadat_etika/Pages/Animal_Cruelty_Law_Experiments_1994.aspxחוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), תשנ"ד - 1994
הנחיות בדבר הגשה וטיפול בבקשות מחקר של גופי צד ג' במסגרת המוסדhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/animal/vaadat_etika/Pages/hanchayot_bedvaar_hagasha_vtiful_bbakashot.aspxהנחיות בדבר הגשה וטיפול בבקשות מחקר של גופי צד ג' במסגרת המוסד
כללי צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשס"א - 2001https://www.moag.gov.il/shaham/Unit/animal/vaadat_etika/Pages/Rules_for_Cruelty_to_Animals.aspxכללי צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים), התשס"א - 2001
בקשה לאישור אתי למחקר ממשקי בבעלי חייםhttps://www.moag.gov.il/shaham/Unit/animal/vaadat_etika/Pages/tofes_bakasha_mechkar.aspxבקשה לאישור אתי למחקר ממשקי בבעלי חיים