ועדת אתיקה

כל בקשה לעריכת ניסוי בבעלי חיים המוגשת לוועדה המוסדית מטעמו של צד חיצוני למוסד ("צד ג'"), גם אם מוגשת תחת שמו של חוקר של שה"מ או אגף הדיג, צריכה לכלול:
א. זיהוי שם החברה, שם מזמין המחקר, ושם מאשר ההזמנה מטעם החברה בתחילת שדה תקציר המחקר בטופס הבקשה.
ב. ציון בתחילת שדה תקציר המחקר בטופס הבקשה על קיומה של הצהרה על איסור עריכת כפל ניסויים.
בלי פרטים אלו לא ניתן לדון בבקשה ולהוציא אישור ניסוי ועל כן, יש לחתום על ההצהרה המצורפת על איסור עריכת כפל ניסויים ולהגישה ביחד עם שאר המסמכים.

טופס צד ג' - איסור עריכת כפל ניסויים