ועדת אתיקה

בשנת 1994 חוקקה כנסת ישראל חוק העוסק בהסדרת הניסויים בבעלי חיים. על ביצוע חוק זה מופקד משרד הבריאות באמצעות המועצה לניסויים בבעלי חיים. במדינת ישראל מותר לערוך ניסויים בבעלי חיים רק לפי חוק צער בעלי חיים (ניסויים בעלי חיים) התשנ"ד 1994. החוק קובע כי לא ייערכו ניסויים בבעלי חיים, אם יש חלופות מתאימות. הואל נא לבדוק כי אין חלופות לחיות בניסוי המוצע, ולאשר זאת בחתימתך. הנך מתבקש להודיע על התחייבותך לערוך את הניסויים אך ורק במתקנים שקיבלו את אישור הוועדה לניסויים בבעלי חיים במוסדך. בחתימתך על טופס זה אתה מתחייב לנהוג לפי חוק צער בעלי חיים ולפי הנחיות המועצה.

בקשה לאישור אתי למחקר ממשקי בבעלי חיים