חוברת מחקרים - מו"פ לכיש

הזן ענה הנו מהיחידים בעולם שאינו זקוק כמעט בכלל למנות צינון ואשר על כן גדל היטב באזור מישור החוף ויתר חלקי הארץ. בארץ נטועים היום כ- 4000 דונם עם יבול כולל של כ-12000 טון. באזור הצפון שבו גדלים מירב התפוחים אין השקיה במי קולחים והניסיון בהשקיה הקולחים בתפוח הוא קטן ומועט, ואין מספיק נתונים שיצביעו בבירור על הבעיות העלולות להתעורר כתוצאה מהשקיה בקולחים. לעומת זאת, מחקרים שסוכמו בעצי פרי אחרים, כמו הדרים (פרידמן וחוב', 2007), אבוקדו (לוינגרט-איצ'יצ'י וחוב', 2007) וגפן (Paranichianakis et al., 2000), הצביעו על ירידה משמעותית  ביבול ובאיכות פרי שבאו לידי ביטוי רק לאחר השקיה ממושכת (לעיתים, למעלה מ- 10 שנים) בקולחים, בהשוואה להשקיה בממשק דומה בשפירים. כתוצאה ממחקרי תשתית שנעשו ניתן להצביע על כמה בעיות עקרוניות העלולות להיגרם כתוצאה מהשקיה בקולחים. הקולחים מכילים מלחים בריכוזים שבד"כ גבוהים מאלה שבשפירים. הצטברות מלחים בתמיסת הקרקע יוצרת לחצים אוסמוטיים הפוגעים בכושר השורשים לקלוט מים. ריכוז גבוה של מינרלים במי הקולחין כמו כלור, נתרן ובורון יכולים לפגוע במערכות פיזיולוגיות בעצים, כגון הפסקת פעילות ATPase, ירידה בפוטוסינתיזה, התייבשות תאי העלה ואיבוד טורגור. בבדיקות שנעשו בארץ נראה כי ריכוזן של מתכות במי קולחים נמוך מהסף הגורם לנזק (טרצ'יצקי, 1995).

בחינת ביצועי כנות תפוח שונות למים מושבים ומים מתוקים בזן ענה