נוהלי תמיכה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניין לעודד רשויות מקומיות לפתח ולתפעל פעילויות שונות של אתרי חקלאות עירונית  (גינות קהילתיות, גינות לתושב או חוות עירוניות), העוסקים בנושאים שונים הקשורים לחקלאות ולגינון מקיים וכן בהעלאת הרמה המקצועית חקלאית-גננית של המטפלים באתרים אלו זאת, באמצעות תמיכה שתינתן לגינות שתעמודנה באמות מידה נדרשות.

לצורך כך הוכן נוהל תמיכה המבוסס תחילה על סיוע בביצוע עבודות תשתית, ובהמשך ליווי מקצועי והטמעת ידע מקצועי באתרים, לאורך זמן, תוך התחייבות הרשות המקומית לתהליך.

נוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית (אתר המצוי בתחומי יישובים עירוניים וכפריים ברשויות מקומיות) המשמש לפעילות קהילתית - לשנת 2016

בנספח 5 למיזם חקלאות יישובית, אשר נמצא בתוך קובץ נוהל התמיכה, יש למלא תכנית תקציבית (מקורות ושימושים) לכל שנות הנוהל כלומר ל שנים 2017, 2018, 2019 ו- 2020 (עמודה ימנית בדו"ח הביצוע).
להבהרות ניתן להתקשר לאביגיל הלר 050-6241535 או לרונזה אמארה 050-6251102


נספח 1 חקלאות עירונית אשכולות חברתיים-כלכליים

נספח 2 - מדד הסוציו אקונומי - מועצות אזוריות

נספח 3 - חקלאות עירונית אזורים סטטיסטיים

נספח 4 -  חקלאות עירונית אשכול חברתי-כלכלי מול אזור סטטיסטי

נוהל תמיכה באתר חקלאות יישובית  - טופס למילוי