נוהלי תמיכה

​​​אחת המטרות המרכזיות של משרד החקלאות היא יישום והטמעה של חקלאות שומרת סביבה במטרה להוביל את חקלאי ישראל ליישום חקלאות מקיימת אשר תשמור על משאבי הקרקע והמים לדורות הבאים ותגן על האדם, החי, הצומח, והשטחים הפתוחים תוך קידום התועלות הכלכליות, הסביבתיות והחברתיות של החקלאות. חקלאות זאת מתאפיינת בין היתר בהגברת יעילות השימוש במשאבי הטבע (מים קרקע, דשן, כימיקלים, אנרגיה) לייצור יחידת תפוקה כמו גם ביישום של ממשקים המפחיתים את ההשפעות החיצוניות השליליות של החקלאות על הסביבה ולקידום ממשקים המעצימים את התועלות החיצוניות של החקלאות ותפקידיה הרבים כחלק מהשטחים הפתוחים בישראל.

על מנת לקדם מטרות אלו, שירות ההדרכה והמקצוע  (שה"מ), באמצעות תחום אגרואקולוגיה ובליווי תחום תכנון כפרי ברשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניינים בבחינה, בלווי ובתמיכה בתכניות אזוריות שיערכו ניהול סיכונים חקלאי-סביבתי של היבטים שונים בין חקלאות, שמירת טבע ותושבים ויפעילו כלים יישומיים להתמודדות עם האתגרים השונים הקיימים בכל אזור ואזור לשם השגת מטרות אלו. 

הנחיות להגשת הנוהל ונספחים בקובץ המצורף


 

 

 

פרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/veadot_haganat_hazomeah/protocol/Pages/protocol_vaada_noy_25-6-20.aspxפרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020
אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
משרד החקלאות פותח קורס "כלכלה בחקלאות" לסיוע כלכלי לחקלאים ביום שאחריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/economy_course.aspxמשרד החקלאות פותח קורס "כלכלה בחקלאות" לסיוע כלכלי לחקלאים ביום שאחרי