נוהלי תמיכה

 

אחת המטרות המרכזיות של משרד החקלאות היא יישום והטמעה של חקלאות שומרת סביבה במטרה להוביל את חקלאי
ישראל ליישום חקלאות מקיימת אשר תשמור על משאבי הקרקע והמים לדורות הבאים ותגן על האדם, החי, הצומח, והשטחים הפתוחים תוך קידום התועלות הכלכליות, הסביבתיות והחברתיות של החקלאות. חקלאות זאת מתאפיינת בהגברת יעילות השימוש של משאבי הטבע (מים קרקע, דשן, כימיקלים אנרגיה) לייצור יחידת תפוקה כמו גם ביישום של ממשקים המפחיתים את ההשפעות החיצוניות השליליות של החקלאות על הסביבה ולקידום ממשקים המעצימים את התועלות החיצוניות של החקלאות ותפקידיה הרבים כחלק מהשטחים הפתוחים בישראל.

 
על מנת לקדם מטרות אלו, שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ), באמצעות תחום אגרואקולוגיה ובליווי תחום תכנון כפרי ברשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניינים בבחינה, בלווי ובתמיכה בתכניות אזוריות שיערכו ניהול סיכונים סביבתי של היבטים שונים בין חקלאות, שמירת טבע ותושבים ויפעילו כלים יישומיים להתמודדות עם האתגרים השונים הקיימים בכל אזור ואזור לשם השגת מטרות אלו.

 
בנושאי חקלאות ושמירת טבע יש יתרון משמעותי ליישום ממשקים אלו ברמה אזורית כמו גם ביישומם בהתאם לניהול סיכונים סביבתי. זאת ועוד, תהליך המעבר בין ממשקים דורש זמן הסתגלות ועשוי להיות שונה מאד כתלות בגידול, כתלות באזור, כתלות בגודל יחידת הייצור והמשק ועוד. לכן, לתמיכה אזורית ארוכת טווח המלווה בהדרכה יש יתרונות מרובים בהשגת מטרות אלו.
ברמה האזורית יש יתרון גם לשיתופי פעולה עם בעלי עניין נוספים במרחב מלבד המועצה האזורית\מקומית החקלאים ומשרד החקלאות כגון רשות הטבע והגנים, המשרד להגנת הסביבה, רשויות ניקוז, קק"ל, גופים נוספים וכמובן החקלאים והתושבים המתגוררים במרחב.

 
מטרת מתן התמיכה מתקציב המדינה היא לעודד קידום פעולות אזוריות שיבוצעו בשטחי החקלאות, אשר יפחיתו ויקטינו את ההשפעות השליליות של החקלאות על הסביבה (ויכללו גם הפחתת שימוש בחומרי הדברה), להעצים את התועלות הסביבתיות של החקלאות, להקטין קונפליקטים ולשלב בעלי עניין נוספים במרחב למטרות אלו.
לאור האמור לעיל מעוניין המשרד לקבל הערות הציבור באשר לטיוטת הנוהל בטרם פרסומו.

 
המעוניינים להעיר על טיוטת הנוהל מוזמנים לעשות כן באחד מן האופנים הבאים : בכתב לפקס מס' 03-9485668 או באמצעות דוא"ל grinhut@shaham.moag.gov.il​

 
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאמץ תוכן הפניות או חלקן, או התחיבות לתמיכה במאן דהו.
תשומת הלב מופנית לעובדה כי פרסומו של נוהל זה נעשה במצב דברים שבו אין עדיין ודאות תקציבית מלאה לגבי התקציב
המוקצה (כולו או חלקו) לטובת התמיכה כמשמעה בנוהל זה.

 

 

 

 

 

 

 

פרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/veadot_haganat_hazomeah/protocol/Pages/protocol_vaada_noy_25-6-20.aspxפרוטוקול ישיבת הוועדה המייעצת למנהל השירותים להגנת הצומח ולביקורת בנושא הגנת הצומח בנוי ישיבה מספר 01/2020 מיום 25/06/2020
אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
משרד החקלאות פותח קורס "כלכלה בחקלאות" לסיוע כלכלי לחקלאים ביום שאחריhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/economy_course.aspxמשרד החקלאות פותח קורס "כלכלה בחקלאות" לסיוע כלכלי לחקלאים ביום שאחרי