פרסומים

לקראת הכנס ה-30 למדעי הבקר, הבא עלינו לטובה, אנו מתכבדים להזמינכם להציג סיכומי מחקרים, ניסויים ותצפיות בתחום הבקר לחלב והפיטום, בהרצאה פרונטלית או כמצגת-פוסטר, ולהציע נושאים לרב-שיח ולהרצאות מוזמנות. גם השנה נשלב מושב נפרד בנושאי הצאן, והקהל מוזמן להגיש הצעות רלוונטיות בנושא זה. תקצירי העבודות ייבחנו ע"י הוועדה המדעית. בכנס יוצגו אך ורק עבודות באיכות גבוהה, שנערכו בשיתוף גורמי מחקר והדרכה או גופים מוסדיים של הענף.
הוועדה המדעית מבקשת לקדם הרצאות בעלות היבט חדשני ויישומי שתעסוקנה בנושאים כגון: כלכלה וניהול, מיכון וטכנולוגיה, בריאות, הזנה, איכות הסביבה ורווחת המקנה. השנה יתקיים מושב המיועד להצגת פוסטרים כמצגות אלקטרוניות.
לוח הזמנים ונוהל ההגשה (השנה תהיה הקפדה יתרה על עמידה במועדים שלהלן):
1. עד ליום רביעי - 27.06.18 - יש לשלוח את שם העבודה בציון שם המציג ושותפיו לעבודה, כולל מוסדותיהם – על המגיש לקבל את הסכמתם של כל השותפים לפני הגשת העבודה.
2. עד ליום ראשון - 8.07.18 - יש להגיש הצעות לנושאים ולמציגים של הרצאות מוזמנות ורבי-שיח. סטודנטים לתארים מתקדמים, מקבלי מלגות מועצת החלב, מחויבים בהצגת עבודתם בכנס.
3. עד ליום חמישי - 9.08.18 – אם לא התקבלה תשובה שלילית לנושא המוצע, יש לשלוח את תקציר העבודה, כמפורט בהמשך.
4. עד ליום רביעי - 15.08.18 - יש לשלוח תקציר של הרצאה מוזמנת ושל מקבלי המלגות.
5. הודעה על דחיית העבודות, בהסתמך על התקצירים, תישלח למגישים עד ליום רביעי - 12.09.18.

לקול קורא להגשת עבודות

בקר

 

 

בקשה לקבלת מידע לעניין מתן שירותי חווה במחקרי שה"מ למחקרים שתחילת ביצועם בשנת 2018https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RFI_mehkarim_shaham_2018.aspxבקשה לקבלת מידע לעניין מתן שירותי חווה במחקרי שה"מ למחקרים שתחילת ביצועם בשנת 2018
נתוני גידול פרחיםhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/Data_flower_growing.aspxנתוני גידול פרחים
קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_palcha_winter_2019.aspxקול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - חורף 2019