פרסומים

​לחקלאים, חוקרים ומדריכים.
הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי גידולי שדה קיץ לשנת 2019, עדיפות תינתן לעבודות שתתאמנה ליעדי הענף.
את ההצעות יש להגיש בצורה מסודרת, כולל דפי שער ודפי הסבר כמפורט בנספחים הנלווים לקול הקורא. לעבודות נמשכות או מחודשות יש להוסיף סיכום עדכני של עיקרי התוצאות וממצאי הניסוי או התצפית.
את הצעות המחקר, הכוללות את דפי השער והדפים הנלווים, יש לשלוח בפורמט דיגיטאלי בלבד עד לתאריך 09/12/18 יום ראשון בשעה 12:00, להילה מלכה Hilam@moag.gov.il - רכזת לשכה, אגף אגרואקולוגיה וגד"ש, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. לא יהיו כל דחיות של הגשת הצעות מחקר לאחר מועד זה!

קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - קיץ 2019

נספח - הצעת מחקר מתומצתת 

נספח להצעת מחקר

 

 

עלון ענף הפרחים מספר 24https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_prachim_24.aspxעלון ענף הפרחים מספר 24עלון ענף הפרחים יוצא לאור אחת לרבעון, נכתב על ידי מדריכי תחום פרחים בשירות ההדרכה והמקצוע, חוקרים ופעילים בענף. עורכים יחיאל שטיינמץ ודובי וולפסון.
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
ברכת האילנותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/birkat_hailanot.aspxברכת האילנות