פרסומים

​לחקלאים, חוקרים ומדריכים.
הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי גידולי שדה קיץ לשנת 2019, עדיפות תינתן לעבודות שתתאמנה ליעדי הענף.
את ההצעות יש להגיש בצורה מסודרת, כולל דפי שער ודפי הסבר כמפורט בנספחים הנלווים לקול הקורא. לעבודות נמשכות או מחודשות יש להוסיף סיכום עדכני של עיקרי התוצאות וממצאי הניסוי או התצפית.
את הצעות המחקר, הכוללות את דפי השער והדפים הנלווים, יש לשלוח בפורמט דיגיטאלי בלבד עד לתאריך 09/12/18 יום ראשון בשעה 12:00, להילה מלכה Hilam@moag.gov.il - רכזת לשכה, אגף אגרואקולוגיה וגד"ש, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. לא יהיו כל דחיות של הגשת הצעות מחקר לאחר מועד זה!

קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - קיץ 2019

נספח - הצעת מחקר מתומצתת 

נספח להצעת מחקר

 

 

סדר ט"ו בשבט בגינה הקהילתית, תשע"טhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tu_beshvat_2019.aspxסדר ט"ו בשבט בגינה הקהילתית, תשע"ט
תוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_istalmut_handasat_zomeah_2019.aspxתוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019
מצגות מהכנס השנתי ה-30 למדעי הבקרhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentations_kenes_bakar_2018.aspxמצגות מהכנס השנתי ה-30 למדעי הבקר