פרסומים

לחקלאים, חוקרים ומדריכים.
הנכם מוזמנים להגיש הצעות מחקר בנושאי גידולי שדה חורף לשנת 2019, עדיפות תינתן לעבודות שתתאמנה ליעדי הענף.
את ההצעות יש להגיש בצורה מסודרת, כולל דפי שער ודפי הסבר כמפורט בנספחים הנלווים לקול הקורא. לעבודות נמשכות או מחודשות יש להוסיף סיכום עדכני של עיקרי התוצאות וממצאי הניסוי או התצפית.
את הצעות המחקר, הכוללות את דפי השער והדפים הנלווים, יש לשלוח בפורמט דיגיטאלי בלבד עד לתאריך 03/10/18 יום רביעי בשעה 12:00. לא יהיו כל דחיות של הגשת הצעות מחקר לאחר מועד זה!
להילה מלכה Hilam@moag.gov.il - רכזת לשכה, אגף אגרואקולוגיה וגד"ש, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

קול קורא להצעות מחקר בפלחה חורף

נספח - הצעת מחקר מתומצתת 

 

 

מצגות מכנס דיווחי מחקרים בפלחה קיץ - דצמבר 2018https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/presentation_palcha_summer_december_2018.aspxמצגות מכנס דיווחי מחקרים בפלחה קיץ - דצמבר 2018
קול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - קיץ 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_anaf_palcha_summer_2019.aspxקול קורא להצעות מחקר בענף הפלחה - קיץ 2019