​​taagid.jpg

התאגיד לפיקוח וטרינרי הוקם לפי פרק ו'1 לחוק הרופאים הווטרינריים, התשנ"א – 1991, אשר נחקק במסגרת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנות התקציב 2015- ו- 2016), התשע"ה- 2015, כחלק מרפורמה מקיפה בתחום הפיקוח על מזון מן החי.

תפקידי התאגיד הם:

  1. להעסיק פקחים וטרינריים ורופאים וטרינרים מפקחים לשם פיקוח לפי דין על מזון מן החי וכן לשם פיקוח וטרינרי נוסף הנעשה לבקשתם של מפעלים המייצאים מזון מן החי (הכוונה למפעלים בהם נדרש פיקוח וטרינרי ציבורי לצורך ייצוא, ולא מכוח הוראה בדין);
  2. לייע​​ץ לשרי החקלאות והבריאות בקשר להפעלת הפיקוח הווטרינרי על מזון מן החי וייעולו;
  3. לגבות אג​רות ותשלומים בעד הפיקוח הווטרינרי, ולהעבירם לפי הוראות סעיפים 218 ו-243 לחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו-2015.
​מועד תחילת פעילותו של התאגיד לפיקוח וטרינרי כפי שנקבע בחוק, הוא 01.03.2020 (ז' אייר, תש"פ).