​​​דרישות סף, דרישות נוספות והנחיות כלליות

טופס הגשת המועמדות והשאלון למועמד לתפקיד מנכ"ל התאגיד

​​​

מועד אחרון להגשה: ביום 2 באוקטובר בשעה 16:00.

לשאלות בקשר לאופן ההגשה בלבד, ניתן לפנות במייל taagiditur@moag.gov.il​​

מסמכים שלא יוגשו באופן המפורט בנספח 1, ו/או שלא עד המועד הנ"ל, ייפסלו, לא ייפתחו ולא יידונו. 
מובהר בזה שמשלוח בדואר, בדוא"ל או בפקס, אינו עונה על הדרישה לעיל בדבר הגשה ידנית של המסמכים. 
התאגיד שומר לעצמו את הזכות שלא לבחור מי מבין המועמדים לתפקיד.
המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות אך מיועדת לנשים ולגברים כאחד.