​בישראל יש 11 גנים בוטניים המוכרים על פי חוק הגנים הבוטניים (התשס"ו 2006), וכמה גנים נוספים שאמנם לא הוכרו, אך שמורים בהם אוספי צמחים מרשימים ואף צמחים נדירים ומיוחדים. החוק מגדיר מהו גן בוטני ומורה על הקמת מועצה לגנים בוטניים שתפקידה לייעץ לשר החקלאות ופיתוח הכפר, הממונה על ביצוע חוק זה, כיצד ליישם את החוק. ניתן לקבל תמיכה כספית עבור גן בוטני מוכר, בהתאם לאמות מידה ולעמידה בתנאים שקבעה המועצה.
מועצת הגנים הכינה ופרסמה מבחני הכרה ל"גן בוטני המוכר על ידי המדינה", וקבעה מבחני תמיכה המאפשרים תמיכה כספית בגנים בוטניים מוכרים.
הפעילות בנושא גנים בוטניים מטופלת במשרד החקלאות, באחריות תחום הגנים הבוטניים וחקלאות יישובית באגף יער ואילנות, האחראי לביצוע מבחני התמיכה ולפיקוח על ביצועם.

 

 

קול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_gan_noy.aspxקול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים כנס לכלל הציבור בנושא מחקרים וחידושים בגן הנוי.
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
ברכת האילנותhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/birkat_hailanot.aspxברכת האילנות