​בישראל יש 11 גנים בוטניים המוכרים על פי חוק הגנים הבוטניים (התשס"ו 2006), וכמה גנים נוספים שאמנם לא הוכרו, אך שמורים בהם אוספי צמחים מרשימים ואף צמחים נדירים ומיוחדים. החוק מגדיר מהו גן בוטני ומורה על הקמת מועצה לגנים בוטניים שתפקידה לייעץ לשר החקלאות ופיתוח הכפר, הממונה על ביצוע חוק זה, כיצד ליישם את החוק. ניתן לקבל תמיכה כספית עבור גן בוטני מוכר, בהתאם לאמות מידה ולעמידה בתנאים שקבעה המועצה.
מועצת הגנים הכינה ופרסמה מבחני הכרה ל"גן בוטני המוכר על ידי המדינה", וקבעה מבחני תמיכה המאפשרים תמיכה כספית בגנים בוטניים מוכרים.
הפעילות בנושא גנים בוטניים מטופלת במשרד החקלאות, באחריות תחום הגנים הבוטניים וחקלאות יישובית באגף יער ואילנות, האחראי לביצוע מבחני התמיכה ולפיקוח על ביצועם.

 

 

תוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/tochnit_istalmut_handasat_zomeah_2019.aspxתוכנית השתלמות ארצית - תשע"ט-תש"פ 2019
מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/tmichit_mosdot_zibur.aspxמבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר למוסדות ציבור
גנים בוטניים - מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/tmichot_gufim_acherim.aspxגנים בוטניים - מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החקלאות ופיתוח הכפר לגופים אחרים לשנת 2019