עבודות במשקים חקלאיים ובמפעלים הקשורים בייצור מזון

משרד החקלאות ביקש להכניס לצו שירותים חיוניים את ענפי החקלאות השונים, על מנת להבטיח המשך ייצור המזון במדינת ישראל. ראו: תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף 2020.  

 • כל מקום עבודה שתחום פעילותו נכלל ברשימת תחומי הפעילות לעיל יכול להמשיך לפעול באופן מלא, ואין צורך באישור פרטני ממשרד החקלאות או מכל גורם אחר לשם כך.
 • אין צורך בקבלת היתרי מעבר או אישורים כלשהם לצורך הגעה למקום העבודה.
 • כל שנאמר לעיל תקף בתקופת תוקפן של התקנות לשעת חירום, כלומר מיום ה- 22/03/20 ועד ליום ה- 16/04/20.

העסקת עובדים זרים ועובדים משטחי הרשות הפלסטינית בחקלאות
משרד החקלאות סיכם עם משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים (המתפ״ש) על המשך העסקת פלסטינים בישראל בחקלאות ובכלל. על פי הסיכום, אושרה כניסה של כל בעלי האישור לעבודה בחקלאות, ובתנאי שהמעסיק מצא פתרון לינה לעובד למשך חודש (באחריות המעסיק). יודגש כי הכניסה התאפשרה בתנאי שנמצא הסדר לינה לתקופה הנדרשת בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 
האפשרות ניתנה לכניסה אחת, וככל שהעובד ירצה לחזור לביתו, או המעסיק לא נדרש להמשך העסקתו, העובד לא יוכל להיכנס בשנית עד להודעה אחרת כיוון שהוטל סגר על השטחים (להרחבה). 

כמו גם, בהתאם להחלטתו של שר הפנים, הוחלט להאריך באופן אוטומטי לכל מי שמחזיק אשרה מהסוגים המפורטים מטה ופג תוקפה החל מיום 12.3.2020. ההארכה תתבצע באופן אוטומטי עד ליום 30.6.2020. 
החלטה זו חלה על כל מי שהוא באשרות: א5 (תושבי ארעי), ב1 (אשרת עבודה ושהיה), א1 (מעמד ארעי לזכאי שבות), א2 (משתלמים/סטודנטים), ותלמידי ישיבות), א3 אנשי דת, א4 (נלווים לא2 ולא3). האשרות של כל מי שפורט, יוארכו עד 30.6.2020 על פי החלטת השר.

בעקבות החשש המוגבר להתפשטות המגפה והעלייה במספר הנדבקים ממחלת "הקורונה" (COVID-19), הטילה המדינה מגבלות שונות בתחומים שונים. אחד הענפים שנפגע באופן משמעותי מהטלת מגבלות אלה הינו תחום החקלאות, ובכלל זה, אוכלוסיית החקלאים המסתייעת באופן שוטף בעובדים זרים ועובדים פלסטינאים. תרומתם של עובדים זרים ועובדים פלסטינאים  אלה למערך העבודה החקלאי היא תרומה חיונית ובהיעדרה נוצר קושי מידי ומשמעותי בביצוע עבודות החקלאות השוטפות. 
על רקע התפשטות מגפת הקורונה, הוגבלה כניסתם של העובדים הזרים והעובדים הפלסטינאים למדינת ישראל ומכאן התעורר הצורך בתמיכה בחקלאים באמצעות הפעלה של מתנדבים שימלאו את החוסר שנוצר באין עובדים זרים.   

לאור האמור, הוסכם עם האוצר על תקציב מיוחד בגובה 6 מלש"ח לצורך מתן תמיכה מיוחדת לסייע למוסדות ציבור העוסקים בגיוס והפעלת מתנדבים למילוי מקומם של עובדים הנעדרים מעבודה חקלאית בעקבות התפרצות מחלת הקורונה (COVID-19 ) באופן מידי.
לטיוטת תמיכה במתנדבים בחקלאות לחץ כאן

משקי החי

חשוב להקפיד על הטיפול בכלל המשקים בכל הנוגע להיבטים וטרינריים וצער בעלי חיים. חשוב להקפיד בכל יום על אספקת מים ואוכל סדירה. כמו גם, מומלץ לחלק את הצוות למשמרות מתחלפות, על מנת למזער כל סיכון בריאותי.  
 1. אנו ממליצים כי בכל משק , פינת חי, חנות לממכר בעלי חיים או גן חיות (רפת, לול, דיר, אורווה) בעמדת שטיפת הידיים יוחזקו בקבוקים לחיטוי ידיים (חיטוי באלכוהול 70% ג'ל או נוזל).
 2. על פי הנחיות משרד הבריאות יש לשמור מרחק של 2 מטר לפחות בן אדם לאדם. חשוב לזכור כי סכנת ההדבקה היא בין אדם לאדם, לא מאדם לבעל חיים.
 3. יש לדאוג לשגרת האכלה לה מורגלים בעלי החיים (רוב בעלי החיים רגישים ביותר לשינויים תזונתיים הן בכמות והן בפערי שעות האכלה). וכן לדאוג שיהיה במשק מזון לתקופה ממושכת.
 4. יש לספק לבעלי החיים מים טריים כל היום כל יום.
 5. יש להמשיך לנקות את סביבת בעלי החיים באותה התדירות הנהוגה. 
 6. יש לדאוג להעסיק עובדים במשקים בשתי משמרות, כך שתהיה הפרדה בין שתי קבוצות העובדים, כך שאם קבוצה אחת נדרשת להיכנס לבידוד, קבוצת העובדים השנייה תוכל להמשיך לעבוד ולטפל בבעלי החיים.
 7. אם יש יותר מעובד אחד בו-זמנית במשק יש לדאוג כי לא יעבדו בסמיכות אחד לשני וישמרו על מרחק מינימלי של לפחות 2 מטר. יש לשטוף ידיים ולחטאם טרם התחלת העבודה, בתום העבודה יש לחזור על הפעולה.
 8. כל מגע עם בעל החיים יעשה לאחר שטיפת ידיים וחיטויים.
 9. בהתייעצות עם הווטרינר המטפל מומלץ להכין מראש מלאי תרופות שבעל החיים מטופל בהן דרך קבע.
 
רפתות, ודירים
שגרת החליבות תמשך ברציפות כסדרה. כמו בשגרה גם בימים אלו יש להקפיד ולדאוג לצרכי הפרות והצאן, לרבות: מים, אוכל ואוורור. מפאת צער בעלי חיים חשוב להמשיך ולהקפיד לחלוב את בעלי החיים מינימום פעמיים ביום. לצד זאת, צוותי החולבים בשעות השונות לא יפגשו ביניהם במהלך העבודה בתחום הרפת או לאחר שעות העבודה. אין לאפשר כניסת זרים למשקים ויש לצמצם למינימום ההכרחי את האינטראקציה של העובדים עם הרופא הווטרינר, נותני שירות אחרים ובעלי החיים. יש להקפיד בכל מקרה על עבודה עם כפפות לטקס וחומרי חיטוי מתאימים, כבשגרה. 
לולים 
שגרת הלולים תימשך כסדרה. יש להקפיד ולהגיע לפחות פעמיים ביום כדי לדאוג לצרכי העופות, לרבות: מים, אוכל ואוורור. כמו גם, איסוף ביצים בשלוחת ההטלה צריך להתקיים לפחות פעם ב-24 שעות, ולהכניסן מיד לחדר הייעודי, בטמפרטורה של מתחת 20 מעלות. יש להמשיך בחיסוני העופות בהתאם לתוכנית.  
פינות חי, גני חיות וחנויות לממכר בעלי חיים 
יש להגיע לפחות פעם ביום לבקרה על מצב בעלי החיים והטיפול בהם. הזנת בעלי החיים תעשה בהתאם לצרכי החיות, כולל המרווחים בין הארוחות. 

קורסים עבור חקלאים

ביטול פעולות קבוצתיות: קורסים, כנסים וימי עיון
בעקבות ההנחיות החדשות של משרד הבריאות להתמודדות עם נגיף הקורונה, הנהלת משרד החקלאות מודיעה על ביטול פעולות קבוצתיות כגון: כנסים, ימי עיון וקורסים. 

טיפול בחיות מחמד

לפי ארגון הבריאות העולמי (WHO) והארגון העולמי לבריאות בעלי חיים (OIE), נכון להיום אין עדות לכך שכלב, חתול או חיית מחמד אחרת יכולים להעביר את נגיף הקורונה COVID-19 לבני אדם. לפיכך, אין הצדקה לנקוט בצעדים כנגד חיות מחמד שעלולים לפגוע ברווחתן. 
הנגיף מופץ בעיקר ברסס טיפות הנוצרות כאשר אדם נגוע משתעל, מתעטש או מדבר, ודרך ההגנה הטובה ביותר היא שטיפת ידיים במים ובסבון באופן יסודי ובתדירות גבוהה. 
ללא קשר לנגיף הקורונה, לאחר כל מגע עם בעלי חיים כדאי לשטוף את הידיים היטב שכן הם עלולים להעביר חיידקים או טפילים אחרים.
אדם נגוע בנגיף הקורונה COVID-19 צריך לבודד את עצמו גם מבעלי החיים שברשות, בדגש על חיבוק ונישוק בעלי חיים בביתו ולתת לאחרים לטפל בהם. 

יבוא חיות מחמד

שאלות ותשובות

האם אני יכול להדביק את חיית המחמד שלי?
לפי משרד הבריאות: "אין עדות למעורבות חיות מחמד או כלבים או חתולים בהדבקת בני אדם בנגיף הקורונה החדש.
עם זאת, מאחר שבאופן תיאורטי נגיפי קורונה מסוגים אחרים יכולים להדביק חיות מומלץ לנקוט במשנה זהירות ולא לטפל בחיית מחמד אם סובלים מתסמינים החשודים כמחלת קורונה, ואם חייבים לבא במגע עם בעלי חיים במצב זה יש לעטות מסכת פה-אף ולהקפיד על רחיצת ידיים".
אני בבידוד בית. האם מותר לי להוציא את הכלב לטיול?
ככל שנדרשת להישאר בבידוד בית, אסור לך לצאת לטיול עם הכלב. יש לבקש מבני המשפחה או מדיירי הבית האחרים לעזור עם הטיפול בבעלי החיים. אם אין מי שיכול לסייע, ניתן לפנות לשירותים של דוג ווקר (מוליך כלבים) או להיעזר בקבוצות אוהבי בעלי חיים ברשתות החברתיות, שבחלקן אפשר למצוא גם מתנדבים לצורך זה. חשוב שהאדם שמוציא את הכלב לטיול יקפיד להשתמש בכפפות חד פעמיות וישטוף ידיים לאחר הטיול. הציוד (קולר, רצועה וזמם) לא יועברו מכלב לכלב,
יש לי בעל חיים בבית. כיצד עליי להיערך לזמן הקרוב?
גם בתרחיש של סגר כולל, משרד הבריאות שב ומבטיח שמכולות וסופרמרקטים יישארו פתוחים, כך שאין צורך להצטייד בכמויות אדירות של מזון לבעלי חיים. עם זאת, חשוב שיהיה מזון וציוד לבעלי חיים (למשל חול לחתולים) בכמות המספיקה לשבועיים, למקרה שתפורסם דרישה להיכנס לבידוד בית. 
מה לעשות במקרה של הגבלת תנועה?
במצב בו תוגבל התנועה יש לאתר חנויות לבעלי חיים שעושות משלוחים לאזורך, וכן וטרינר מטפל שנמצא קרוב אליך למקרה חירום. אם בעלי החיים זקוק למזון מיוחד או מזון/ציוד שלא ניתן לרכוש בסופרמרקט קרוב (כמזון רפואי, חול לחתולים, מזון לדגים וכד'), יש להיערך בהתאם.
כמו כן, מומלץ לשים על קולר הכלב/החתול תג שעליו שמך ומספר הטלפון, בעיקר למצב בו אדם אחר יוציא את כלבך לטיול ואז הסיכוי שהכלב יברח גדול יותר.
מה יקרה אם יאבד הכלב עתה?
חשוב לדאוג מראש שבעל החיים יהיה מסומן, כדי שניתן יהיה לאתר אותו (או את בעליו) אם ייפרדו. אפשר לרשום (בטוש עמיד) על הקולר עצמו או להצמיד אליו דסקית, שבהם יירשמו הפרטים הבאים: שמות הבעלים, כתובת ומספרי טלפון רלבנטיים. כמובן, בנוסף לסימון בשבב אלקטרוני כחוק, שמאפשר לאתר את בעליו על פי השבב.
האם ניתן להאכיל חתולי רחוב? 
ההמלצה למאכילי חתולים היא להתארגן בתורנויות ולהאכיל בקרבת הבית/השכונה.