באופן טבעי ובעקבות תהליכי הפיתוח והאורבניזציה המואצים העוברים על מדינת ישראל בשנים האחרונות, נדרשים לעיתים קרובות גורמי בנייה ופיתוח פרטיים וציבוריים להכריע בנוגע לפרויקטים אשר בשל הקמתם יידרשו לכריתה או העתקה של עצים בוגרים.
בהתאם לסעיף 15 לפקודת היערות, נדרש לקבל רישיון לכריתת/העתקת כל אילן מוגן או עץ בוגר באשר הם גדלים.

עץ בוגר – עץ שגובהו שני מטרים לפחות מעל פני הקרקע, וקוטר גזעו, הנמדד בגובה 130 סנטימטרים מעל פני הקרקע, הוא 10 סנטימטרים לפחות, ולעניין עץ במגרש שייעודו בתכנית בת-תוקף הוא מגורים – קוטר גזעו הוא 20 סנטימטרים לפחות;

אילן מוגן – עץ זית, עץ חרוב או אילן המוגן לפי צו היערות.

עץ פרי - ההגדרה נמחקה ומעתה יש להתייחס לכל פנייה בנושא עץ פרי בהתאם להגדרת עץ בוגר. יוצאים מן הכלל הם עצי פרי בשטחים בייעוד חקלאי שאינם כלולים בהגדרה ואינם טעונים רישיון.

כריתת והעתקת אילן מוגן או עץ בוגר מוגדרת בחוק בחלק א' :

כריתה- חיתוך הגזע המרכזי של אילן מוגן או עץ בוגר בלא הותרת בדים, וכן כל פעולה הגורמת או העלולה לגרום למותו של אילן מוגן או עץ בוגר, לרבות ריסוס, הרעלה, הסרת קליפת העץ, שריפת העץ, חיתוך שורשיו או בנייה בתוך תחום קוטר צמרתו או עקירה, למעט עקירה במהלך העתקה;

העתקה- עקירה של אילן מוגן או עץ בוגר משורשו ונטיעתו במקום אחר באופן שיבטיח את המשך צמיחתו;

עיתוי הגשת הבקשה לרישיון כריתה: בהתאם לתקנה 16 ה' לתקנות התכנון והבנייה (בקשה להיתר, תנאיו, אגרות) מותנה מתן היתר בנייה הכרוך בכריתה או העתקה של עצים בוגרים בהצגת רישיון מתאים מפקיד היערות.

בהתאם לאמור ועל מנת שיוכל פקיד היערות לשקול את מכלול השיקולים בבואו לתת רישיון כריתה או העתקה, מוצע לפנות בבקשה לרישיון הכריתה/העתקה כבר בשלב התכנון המוקדם המפורט להיתר, לפני הגשת הבקשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה. עיתוי הפנייה לפקיד היערות, ייתכן ויחסוך זמן ומשאבים רבים בסוף התהליך, זאת במידה וידרוש פקיד היערות דרישות הכרוכות בשינוי התכנון המפורט להיתר או שיסרב לתת רישיון לכריתת עצים הראויים לשימור המצויים בחפיפה למבנה המתוכנן.

נטיעה חליפית- במקרים מסוימים, ובהתאם לסעיף 15 א(ב) לפקודת היערות, מותנית  קבלת רישיון לכריתת עץ ב"ערך חליפי". ערך זה מגלם בתוכו נטיעת עצים חדשים במקום העץ שנכרת. ​​

 

 

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
מאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/mumchim_18_19.aspxמאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישום