בהתאם לבקשה למידע שהועברה לעיוננו קיימים במגרש  עצים בוגרים שיש לכרות/להעתיק, או עצים אשר נדרש לבצע חפירות/פעולות בינוי בצמוד אליהם.

לצורך קבלת מידע וכתנאי להגשת בקשה להיתר בנייה יש לבצע תיאום מול פקיד היערות האזורי אליו שייך המגרש הנדון בבקשה ולקבל אישורו לכריתת/העתקת העצים הבוגרים.


​​ 

 

 

עצי שלטית מקומטת - דפוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/shiltit.aspxעצי שלטית מקומטת - דפון
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים