בהתאם לבקשה למידע שהועברה לעיוננו קיימים במגרש  עצים בוגרים שיש לכרות/להעתיק, או עצים אשר נדרש לבצע חפירות/פעולות בינוי בצמוד אליהם.

לצורך קבלת מידע וכתנאי להגשת בקשה להיתר בנייה יש לבצע תיאום מול פקיד היערות האזורי אליו שייך המגרש הנדון בבקשה ולקבל אישורו לכריתת/העתקת העצים הבוגרים.


​​ 

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
מאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישוםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/mumchim_18_19.aspxמאגר מומחים לשנים 2018 - 2019 פקיד היערות - תנאים וסדרי רישום
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים