במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה התשע"ד 2014 לחוק, תוקן סעיף 83ג (ג) לחוק, כך שבדרך כלל תכנית המוגשת לאישור מוסד תכנון אינה טעונה התייעצות עם פקיד היערות, אלא בסוגי תכניות מסוימות כפי שיקבע בתקנות.

בהתאם לכך ביום 12.5.15 פורסמו תקנות התכנון והבנייה ויכנסו לתוקף החל מ 12.6.15.


לעדכון תקנות התכנון והבנייה – תכנית הטעונה היוועצות עם פקיד היערות – יוני 2015

 

 

סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.
רישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערותhttps://www.moag.gov.il/subject/lechabek_etz/haganat_ezim_tahaliche_rishuy/information_porgram/Pages/information_stage.aspxרישוי זמין – שלב המידע – תשובת פקיד היערות
משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עציםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2018/Pages/Tree_Survey.aspx משרד החקלאות משנה את הקריטריונים להגדרת ערכו של העץ בסקר עצים