במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה התשע"ד 2014 לחוק, תוקן סעיף 83ג (ג) לחוק, כך שבדרך כלל תכנית המוגשת לאישור מוסד תכנון אינה טעונה התייעצות עם פקיד היערות, אלא בסוגי תכניות מסוימות כפי שיקבע בתקנות.

בהתאם לכך ביום 12.5.15 פורסמו תקנות התכנון והבנייה ויכנסו לתוקף החל מ 12.6.15.


לעדכון תקנות התכנון והבנייה – תכנית הטעונה היוועצות עם פקיד היערות – יוני 2015

 

 

גינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעיליםhttps://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/Conferencesa_seminars/Pages/corona-garden.aspxגינה בימי קורונה - כנס לרכזי 'חקלאות יישובית' ולפעילים
שומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/save_your_oxygen.aspxשומרים על החמצן שלכם - שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים שר החקלאות מגן על 11,000 עצים שמיועדים לכריתה באזור רכס לבן בירושלים במסגרת תוכנית בנייה במקום. אם תאושר תוכנית הבנייה, יפעיל השר את סמכותו בפקודת היערות לשמר את האזור כשמורת יער
מדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנויhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/Pages/guide_for_trees_shadow.aspxמדריך ארצי לצל עצים במרחב הבנוי