הגנת עצים בתהליכי תכנון (תיקון 89)

עורך התכנית: אדר' אברהם אידלשטיין, א.ב מתכננים.
עורך הנספח: אדר' נוף מיכאל סייג,  האדמה הטובה - אדריכלות נוף.
תכנית לדוגמה - הרחבת קיבוץ גברעם
נספח שימור עצים 1
נספח שימור עצים 2
נספח שימור עצים 3