הגנת עצים בתהליכי תכנון (תיקון 89)

הצורך בהגנה על עצים בוגרים בישראל בעת הכנת תכניות מתאר והיתרי בנייה, הולך וגובר ככל ששטח המדינה נהייה צפוף יותר ולחצי הפיתוח והעיור מעצימים.
אין חולק על חשיבותם ותרומתם של העצים לנוף, לאסתטיקה, לאקלים, לאיכות הסביבה ולמורשתו התרבותית של האדם.  במקומות רבים בעולם קיימת מסורת של שימור והגנה על עצים. בארצנו, מסורת זו היא רק בתחילת דרכה.

במסמך זה הוראות האמורות להציב את השמירה על העצים כשיקול חשוב בתוך מערכת השיקולים התכנוניים הנבחנת בכל תכנית, כבר בשלב התכנון המוקדם.

להנחיות להכנת נספח עצים בוגרים לתכנית

 

נספח א'   כללים להכנת סקר עצים
נספח ב' הערות להטמעה בהוראות תכנית מפורטת
נספח ג' נוהל תנאי סף להגשת תכנית בסמכות מחוזית ובסמכות מקומית
נספח ד' מפרט והוראות לשימור והעתקה של עצים בוגרים

 

אלון-עץ בוגר

 

 

משרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/pkid_yaarot.aspxמשרד החקלאות ירכז את הטיפול בעצים במרחב העירוני והכפרי תחת קורת גג אחת
משרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אווירhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Report_tree_damage.aspxמשרד החקלאות יוזם קו פתוח לדיווח על נזקי עצים - בזכות הדיווחים יקים המשרד מאגר מידע ארצי להתאמה המושלמת של העצים לאזור המגורים מבחינת קרקע ומזג אוויר
הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspxהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים