משרד החקלאות ופיתוח הכפר מזמין חקלאים פעילים אשר לא הגישו בקשה במועד להקצאת עובדים זרים לשנת 2020 להגיש בקשה לבחינת אפשרות למתן המלצה להעסקת עובד זר אחד לשנת 2020. 

ההמלצה תינתן על ידי המשרד לחקלאים אשר ימצא כי הם עומדים בתנאים להעסקת עובד זר ובכפוף לקיומה של יתרת עובדים זרים, ככל שתהיה, לשנת 2020.

 את הבקשה יש להגיש על גבי נוסח חוברת הבקשה  (להלן: "החוברת"), למחוז משרד החקלאות הסמוך למשק החקלאי בהתאם לרשימת המחוזות המפורטת מטה. 

בגידולים צמחיים חובה לבצע  מיפוי של כל אחד מהשטחים המצוינים בחוברת.

על הבקשה להתקבל במחוז לא יאוחר מיום 21 יולי 2020

במהלך חודש אוגוסט 2020 ובכפוף ליתרת המכסה הפנויה אשר תהא במועד זה, ככל שתהיה,  ולקריטריונים ברורים ושוויוניים שייקבעו, יבחן המשרד אפשרות של מתן המלצה להעסקת עובד זר אחד לשנת 2020 לממונה ברשות האוכלוסין וההגירה (להלן – הרשות).

יובהר כי הקצאה של עובד זר תהיה בכפוף לבחינת זכאות פרטנית של מגיש הבקשה על ידי הרשות. 

עוד יובהר כי בכל אחד מהמקרים הבאים, תדחה החוברת לאלתר ולא תבחן, אף אם הוגשה במחוז המשרד במועד, כדלקמן:
  1. חוברת שלא מולאה בהתאם להנחיות או שלא מולאו בה כל הפרטים הרלוונטיים.
  2. חוברת אשר צוינו בה שטחים חקלאיים שנכללו בחוברת בקשה אחרת לשנת 2020 – זאת גם אם צוינו בבקשה שטחים חקלאיים נוספים.
  3. חוברת שתוגש בגין שטחים הכוללים גידולים צמחיים אשר לא בוצע בגינם מיפוי כאמור לעיל.


למען הסר ספק, אין בהגשת החוברת כדי להקנות כל זכות לקבלת המלצה או היתר להעסקת עובדים זרים לשנת 2020 או בכלל. הגשת החוברת מהווה תנאי מקדמי לצורך בחינת הבקשה לקבלת המלצה למתן היתר להעסקת עובד זר בחקלאות בלבד. 

להלן רשימת מחוזות המשרד: 

מחוז


מיקוםטלפוןפקס
צפון

קריית שמונה

 

6816100 – 046902597 – 04

צפון

עכו9853011 – 049853020 – 04

עמקים

גלבוע

04-6489109

04-6489119

04-6489105

04-6489127
מרכז

חדרה

 

04-6303411

04-6303423

6303408 – 04
שפלה וההר

קריה חקלאית ראשון לציון

 

9559999 - 039559998 – 03
נגב

מרכז חקלאי אזורי גילת

 

9920999 – 08

 

9920970 – 08

9920970 – 08
 

 

הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה
נוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/palastinian_workers.aspxנוהל מתן המלצה לרשות האוכלוסין וההגירה להעסקת עובדים פלסטינים בענף החקלאות
הקצאה מומלצת מירבית להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2021https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/hakzaa-2021.aspxהקצאה מומלצת מירבית להעסקת עובדים זרים בענף החקלאות לשנת 2021