​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מבקש לעדכן בזאת את ציבור החקלאים המעסיקים עובדים זרים בשנים 2020, על עדכון מודל ההמלצה להקצאת עובדים זרים לשנת 2021.


כתוצאה מעליה בביקוש בעובדים הזרים (חקלאים בעלי מגבלות רפואיות, טעויות במילוי החוברת וכיו"ב ) מודל ההקצאה לשנת 2021 השתנה  ועשויים לחול שינויים בהקצאות הפרטניות, כפי שאושרו בשנת 2020.   

הנכם מתבקשים לעקוב אחר פרסומי ההמלצות באתר האינטרנט - נושאים - עובדים זרים או במחוזות המשרד.


לצורך קבלת פרטים נוספים, ניתן לפנות למתכנן האחראי במחוז אליו משויך המשק החקלאי.


בברכת חתימה טובה


 

 

מנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/5000_workers.aspxמנכ"ל המשרד, ד"ר נחום איצקוביץ, פנה בנושא לממונה על התקציבים באוצר, שאול מרידור, בבקשה לקדם הצעת החלטה להגדלת מספר העובדים הזרים בחקלאות
הודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020https://www.moag.gov.il/subject/ovdim_zarim/Pages/needare_zchut.aspxהודעה על אפשרות להגיש בקשה למתן המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2020 על ידי חקלאים נעדרי זכאות בשנת 2020
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהhttps://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspxהודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונהלמען הסר ספק יובהר כי תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (ביטוח רפואי ומגורים הולמים לעובדים מהאזור), התש"ף-2020 (להלן – תקנות שעת חירום) - עדיין בתוקף, והמעסיקים נדרשים לפעול בהתאם להן.