גגות ירוקים

צוות היגוי לגגות ירוקים מרוכז על ידי תחום הנדסת הצומח וגנים, שה"מ, משרד החקלאות ופיתוח הכפר. בצוות חברים אנשי מקצוע מגופים שונים בתוך משרד החקלאות ומחוצה לו, ביניהם מנהל המחקר החקלאי, משרד השיכון והבינוי, מרכז קאדאס באוניברסיטת חיפה, המועצה לבניה ירוקה, החברה להגנת הטבע, חברת חשמל, עיריית תל--אביב ועוד.

הצוות שם לו למטרה לקדם את נושא הגגות ת הירוקים בישראל בדרכים שונות: עידוד חקיקה, כתיבת חומר מקצועי, עידוד מחקרים, פעילות הדרכתית ועוד. כחלק מפעילות הצוות גובש נייר העמדה המצורף. 

נייר עמדה גגות ירוקים

גג ירוק