​בישראל יש 11 גנים בוטניים המוכרים על פי חוק הגנים הבוטניים (התשס"ו 2006), וכמה גנים נוספים שאמנם לא הוכרו, אך שמורים בהם אוספי צמחים מרשימים ואף צמחים נדירים ומיוחדים. החוק מגדיר מהו גן בוטני ומורה על הקמת מועצה לגנים בוטניים שתפקידה לייעץ לשר החקלאות ופיתוח הכפר, הממונה על ביצוע חוק זה, כיצד ליישם את החוק. ניתן לקבל תמיכה כספית עבור גן בוטני מוכר, בהתאם לאמות מידה ולעמידה בתנאים שקבעה המועצה.
מועצת הגנים הכינה ופרסמה מבחני הכרה ל"גן בוטני המוכר על ידי המדינה", וקבעה מבחני תמיכה המאפשרים תמיכה כספית בגנים בוטניים מוכרים.
הפעילות בנושא גנים בוטניים מטופלת במשרד החקלאות, באחריות תחום הגנים הבוטניים וחקלאות יישובית באגף יער ואילנות, האחראי לביצוע מבחני התמיכה ולפיקוח על ביצועם.

 

 

המלצות עונתיות לגינהhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/daf_meda_Community_Gardens.aspxהמלצות עונתיות לגינה
הגינות הקהילתיות והגינות לתושב – תרומתן לסביבה ולאדםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/Community_gardens.aspxהגינות הקהילתיות והגינות לתושב – תרומתן לסביבה ולאדםכתיבה: אביגיל הלר
תכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/publicationֹֹ2018/Pages/kenes_ahasor.aspxתכנית כנס העשור לאגף יער ואילנות 2018