דפון דבורים המחולק לצמחי תרבות ולצמחי בר. שמות הצמחים ממויינים לפי האותיות הלועזיות.

צמחים צופניים למרעה דבורים

ללא דבורת הדבש ייראה העולם אחרת לגמרי. יותר משליש מהתוצרת החקלאית העולמית תלויה בדבורי דבש; בישראל בלבד נאמדת תרומת הדבורה לחקלאות בכ-2 מיליארד ₪ לשנה! דבורת הדבש מן הבר, שהייתה בטבע בארץ ובאזורים נוספים רבים בעולם, הוכחדה בסוף המאה הקודמת על ידי אקרית הוורואה Varroa destructor. מקורה של דבורת הדבש הנראית בפרחים בטבע הוא בכוורת מטופלת או בנחילים שיצאו מכוורות, והם עתידים להתחסל, אם לא יטופלו תוך שנתיים לכל היותר.

במשך זמן קצר מאוד יחסית חווה גידול הדבורים מהפך גדול. כיום הענף מתקשה מאוד להתמודד עם מגוון בעיות הנגרמות על ידי אקרית הוורואה ועם הטיפול הרצוף המתחייב מנוכחותה. יתר על כן, הדבורה מותקפת במחלות רבות ובמזיקים נוספים ונפגעת מחומרי הדברה המיושמים בחקלאות ובתברואה.

דבורת הדבש מתבססת על פריחה בלבד כמקור מזון לקיומה ולחוסנה: צוף הפרחים (Nectar) משמש כמקור אנרגיה, ואבקת הפרחים (ׁׁׁׁׁׁPollen)ׁׁׁׁׁׁׁׁ - כמקור לחלבון, לשומנים, לוויטמינים ולמינרלים הדרושים בעיקר לשם גידול הוולד המתפתח. שטחי הפריחה שהיוו בעבר מרעה לדבורים, הולכים ומצטמצמים בשנים האחרונות עקב לחצי בנייה ופיתוח; כך לדוגמה: פרדסים של זני הדר כמו הוולנסיה והשמוטי, שהיו בין חדרה לגדרה והיוו את מקור הדבש העיקרי, נעלמו ועטו שלמת בטון ומלט. ישנה גם ירידה בכמותם ובאיכותם של השטחים הפתוחים שבהם רעו הדבורים, ושטחי חקלאות רבים הפכו למונו-קולטורה, כלומר לגידולים חקלאיים שאינם מגוונים ואינם אטרקטיביים לדבורים ואף אינם מספקים את מרכיבי המזון החיוניים לקיומה.

הנזק של דילול אוכלוסיית דבורי הדבש חורג בהרבה מהפגיעה בתעשיית הדבש. לדבורים תפקיד מכריע בהאבקת צמחים, ויש הטוענים כי הן החוליה החשובה ביותר בשרשרת המזון. הקטנת אוכלוסיית הדבורים פוגעת ברביית הצמחים, ובעקבותיה נפגעים באופן ניכר התוצרת החקלאית ושירותי האבקה הניתנים לצומח הבר הארץ-ישראלי ולצומח בגן הנוי.

שילובם של צמחים המספקים מזון לדבורים, צוף או אבקת פרחים, בגן הנוי, בגינות קהילתיות, בצדי דרכים, בחורשות וביערות חשוב ומשמעותי להרחבת אפשרויות המרעה של הדבורים. ואכן, בשנים האחרונות נעשה מאמץ גדול ע"י מגדלי הדבורים בסיוע הקק"ל לטעת צמחייה מגוונת שתשמש מרעה לדבורים.

הדבורים המבקרות בפרחים לאיסוף צוף ואבקה אינן תוקפניות, מקנות לגן תחושה של דינמיות וחיות ומהוות דוגמה מרתקת למבקרים ליחסי גומלין חיוביים בינן לבין הצמחים (הדבורה ה'סורית' התוקפנית כבר אינה בנמצא, ואת מקומה תפסה הדבורה האיטלקית בעלת המזג הרגוע).

בדפון זה נאסף ורוכז מידע לגבי צמחים אטרקטיביים לדבורי דבש מכמה מקורות. המידע גובש לרשימה אחת. הדבר אפשר לצוות הכותבים לבדוק את הצמחים השונים המופיעים בה ולאשר או לפסול אותם כצמחים המועילים לדבורי הדבש. צמחים אשר המידע לגביהם אינו שלם או שאינה ברורה לחלוטין חשיבותם לדבורים - רוכזו לרשימה נפרדת מתוך כוונה לבצע מחקר עתידי לבחינתם. הרשימה מחולקת לשלוש טבלאות: בטבלה הראשונה מופיע מידע על צמחי תרבות (צמחי נוי וצמחי מאכל); בטבלה השנייה מצוינים שמות צמחי בר הנשתלים גם בנוי וניתן להשיגם במשתלות; ובטבלה השלישית מוצג מידע על צמחי בר. אנו מקווים שהדפון ישמש כלי להרחבת השתילה של צמחים מספקי אבקה וצוף למרעה דבורים בישראל.

צמחי תרבות - צמחי נוי וצמחי מאכל  

שם מדעישם עברימשפחהצורת חייםעונת פריחההערותמקורות מידע
Aloe aculeataאלווי קוצניעיריתייםסוקולנט זקוףחורףחסכן במיםמידע בעל פה; כותבי הדפון
Aloe marlothiiאלווי מרלותעיריתייםסוקולנט זקוףחורףצמח שעליו מרוכזים בצורת שושנת, חסכן במים. הפרחים כתומים, מופיעים בשפע. מתאים לכל אזורי הארץ. רגיש לחוסר ניקוז בקרקע.מאגר מידע שעל יד תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים
Aloe saponariaאלווי סבוניעיריתייםסוקולנט זקוףחורףחסכן במים. העלים מגוונים והפרחים כתומים. מתאים לכל אזורי הארץ.מידע בעל פה; כותבי הדפון
Aloe striataאלווי מפוספסעיריתייםסוקולנט זקוףחורףחסכן במים.מידע בעל פה; כותבי הדפון
Antigonon leptopusאנטיגון דק-עוקציםארכוביתייםמטפסאביב-סתיומטפס נשיר. הפרחים ורודים, מופיעים בשפע לזמן ממושך. אטרקטיביים מאוד לדבורים. מתאים לכל אזורי הארץ.קגן וצ'רקסקי, 2013
Brachychiton acerifoliusברכיכיטון אדריחלמיתייםעץ בינוניסוף האביב, תחילת הקיץעץ נוי חסכן במים, בעל פרחים אדומים, המתאים לשתילה במרכז הארץ.קגן וצ'רקסקי, 2013
Brachychiton australisברכיכיטון אוסטרליחלמיתייםעץ בינוניאביבעץ נוי חסכן במים, בעל פרחים לבנים, המתאים לשתילה בכל אזורי הארץ.קגן וצ'רקסקי, 2013
Calliandra californicaקליאנדרה קליפורניתמימוסייםשיחכל השנהשיח שגובהו ורוחבו עד 1.8 מ', חסכן במים. הפרחים האדומים מושכים דבורים כל השנה. מתאים לכל אזורי הארץ.קגן וצ'רקסקי, 2013
Calliandra hematocarpaקליאנדרה ורודת-קרקפתמימוסייםשיח,
עץ קטן
מהאביב עד הסתיושיח או עץ קטן, נשיר מותנה, חסכן במים. הפרחים ורודים, מייצרים צוף. מידע בעל פה; כותבי הדפון
Callistemon citrinus 'Endeavour'קליסטמון תרוג 'אנדיבר'הדסייםשיחאביבשיח גדול, חסכן במים. הפריחה בתפרחות דמויות מברשת בצבע אדום.קגן וצ'רקסקי, 2013
Callistemon rigidusקליסטמון אשוןהדסייםעץאביב עץ חסכן במים. הפריחה בתפרחות דמויות מברשת בצבע אדום. העלים אפורים.מידע בעל פה; כותבי הדפון
Callistemon salignusקליסטמון ערבתיהדסייםעץאביבעץ חסכן במים. הפריחה בתפרחות דמויות מברשת בצבע אדום.

איזיקוביץ, 2010;

גינדל, 1956

Cercidium floridumצרסידיום פרחוניקטניותעץאביבעץ המאופיין בגזע ירוק מרשים ביותר, חסכן במים, מתאים לנגב. הפרחים צהובים ומופיעים בשפע למשך כחודש.קגן וצ'רקסקי, 2013
Citrus spp.מיני הדרפיגמייםעץאביבעץ פרי. מקור צוף חשוב.מידע בעל פה; כותבי הדפון
Corymbia calophylla (=Eucalyptus calophylla)

קורימביה יפת-עלים

(איקליפטוס יפה-עלים)

הדסייםעץקיץעץ גבוה, חסכן במים. הפרחים ורודים, לבנים או אדומים, מרשימים על רקע עלווה עדינה. מתאים לשפלה ולחוף. גדל בקרקעות חול-חמרה וסחף אלוביאלי. וינשטיין, זהר וברנד, 2011
Corymbia eximia (=Eucalyptus eximia)

קורימביה נאה

(איקליפטוס נאה)

הדסייםעץחורףעץ קטן, חסכן במים. הפרחים לבנים. מתאים לשפלה ולחוף, גדל בקרקעות חוליות.

איזיקוביץ, 2010;

גינדל, 1956

Dalbergia sissoסיסם הודיקטניותעץ רחב עליםאביב וקיץעץ רחוב ותיק ועמיד, נשיר מותנה, חסכן במים, מתאים לכל אזורי הארץ.

איזיקוביץ, 2010;

קגן וצ'רקסקי, 2013;

קיסר ושמידע, 2009

Dasylirion serratifoliumציצנית משוריתשושנייםשיחקיץהעלים הגלדניים והמשוננים כמשור גדלים על גבי גזע קצר כשושנת. הפרחים בצבע קרם, על עמוד פריחה גבוה. מאגר מידע שעל יד תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים
Eremophila lanniiישימונית לאןלועניתייםשיחאביבשיח חסכן במים, המתאים לאזורים בעלי לחות אוויר נמוכה (נגב, בקעה וערבה).קגן וצ'רקסקי, 2013
Eremophila maculataישימונית מוכתמתלועניתייםשיח בינוני ירוק עדסוף החורף עד תחילת הקיץשיח חסכן במים, מתאים לאזורים בעלי לחות אוויר נמוכה (נגב, בקעה וערבה). יש זנים הפורחים בצהוב או באדום.קגן וצ'רקסקי, 2013
Eremophila polyclada X bignoniifloraישימונית מכלואלועניתייםשיח גבוה ירוק עדאביבשיח נמרץ, חסכן במים, עמיד בכל תנאי הגידול, מתאים לכל אזורי הארץ.קגן וצ'רקסקי, 2013
Eriobotrya japonicaשסק יפניורדייםעץ פריסתיועץ פרי. מקור טוב לאבקה ולצוף.קגן וצ'רקסקי, 2013
Eucalyptus angulosaאיקליפטוס מצולעהדסייםעץאביבעץ קטן מאוד, חסכן במים. הפרחים בצבע צהוב עד קרם. מצטיין בנגב ובשפלה. גדל בקרקעות חרסית, חול, ולס עם חול. עמיד לקרקעות נתרניות.

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

קגן וצ'רקסקי, 2013;

רבס, 2008

Eucalyptus astringensאיקליפטוס עפיץהדסייםעץאביב-קיץעץ בינוני, חסכן במים. הפרחים צהובים. גדל בנגב, בשפלה, בחוף ובעמקים. גדל בקרקעות חול, חרסית, לס, סחף אלוביאלי, גיר וסלעיות, עמיד לקרקעות מלוחות.

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

רבס, 2008

Eucalyptus blakelyiאיקליפטוס בלקלייהדסייםעץאביבחסכן במים.גינדל, 1956
Eucalyptus brachyphyllaאיקליפטוס קטן-נוףהדסייםעץקיץ-סתיו עץ קטן, חסכן במים. הפרחים צהובים. מתאים לנגב, לבקעה, לשפלה ולחוף. גדל בקרקעות חול וחרסית. אינו מומלץ לשתילה בשל חוסר עקביות בצמיחה ובפריחה.

איזיקוביץ, 2010;

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

רבס, 2008

Eucalyptus calycogonaאיקליפטוס גביעניהדסייםעץסתיו-חורףעץ קטן, חסכן במים. הפרחים קטנים ולבנים, מופיעים בשפע, ומושכים דבורים במידה רבה. גדל במגוון קרקעות: חול, חרסית, רנדזינה גירית, לס עם חול וכורכר.

קגן וצ'רקסקי, 2013;

רבס, 2008

Eucalyptus camaldulensisאיקליפטוס המקורהדסייםעץפרטים רבים פורחים בשפע באביב ובקיץ, אם כי תיתכן פריחה גם בעונות נוספות עץ גדול, חסכן במים. מין האיקליפטוס הוותיק ביותר בארץ. מתאים לכל אזורי הארץ, שביר במיוחד באזורים מושקים או סמוך למקווי מים. גדל במגוון קרקעות: חול, חרסית, סחף אלוביאלי, טרארוסה ורנדזינה, אך רגיש לגיר בקרקע.

איזיקוביץ, 2010;

גינדל, 1956;

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

קגן וצ'רקסקי, 2013;

רבס, 2008

Eucalyptus cladocalyxאיקליפטוס אלניהדסייםעץקיץ-סתיועץ גבוה, חסכן במים. הפרחים לבנים. מתאים לכל אזורי הארץ. גדל במגוון קרקעות: חול, חמרה, סחף אלוביאלי, בזלת, לס, לס-חול, ואף בקרקעות גירניות שרמת ה-pH בהן עד 9.

גינדל, 1956;

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

רבס 2008

Eucalyptus cyanophyllaאיקליפטוס כחלחלהדסייםעץחורף עד האביבעץ קטן, חסכן במים, שופע פריחה ומושך דבורים במידה רבה.קגן וצ'רקסקי, 2013
Eucalyptus dielsiiאיקליפטוס דיאלסיהדסייםעץחורףעץ קטן, חסכן במים, עמיד לקרקעות כורכר.קגן וצ'רקסקי, 2013
Eucalyptus dumosaאיקליפטוס שיחיהדסייםעץאמצע קיץ-סתיועץ קטן, חסכן במים, מתאים לקרקעות חוליות. הפרחים עשירים בצוף.קגן וצ'רקסקי, 2013
Eucalyptus dundasiiאיקליפטוס דונדסהדסייםעץאביב עד קיץעץ גבוה, חסכן במים, מצטיין בנגב. הפרחים לבנים. העלווה בצבע ירוק רענן. מתאים לאזורים צחיחים, מצליח בקרקעות חרסית, לס ולס עם חול.

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

קגן וצ'רקסקי, 2013;

רבס, 2008

Eucalyptus eremophilaאיקליפטוס הישימוןהדסייםעץקיץ וסתיועץ קטן, חסכן במים. הפרחים בצבע קרם-צהבהב. גדל בקרקעות חרסית וחול. מתאים לנגב ולאזור החוף.

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

רבס, 2008

Eucalyptus erythrocorysאיקליפטוס אדום-מצנפתהדסייםעץקיץ וסתיועץ קטן, חסכן במים. הפרחים צהובים. מתאים לנגב, לשפלה ולחוף. גדל במגוון קרקעות: חול, לס וקרקעות כבדות, ואף בקרקעות גירניות. הצימוח אינו ישר. העץ אינו אטרקטיבי לגינון.

איזיקוביץ, 2010;

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

רבס, 2008

Eucalyptus erythronemaאיקליפטוס אדום-זיריםהדסייםעץבעיקרבתחילת החורף, אך גם במרבית חודשי השנהעץ קטן, חסכן במים. הפרחים אדומים, פורחים במועדים שונים במהלך השנה (כאשר שותלים אוכלוסייה רבת-פרטים, מתקבלת פריחה ברוב חודשי השנה). מתאים לכל אזורי הארץ.

גינדל, 1956;

קגן וצ'רקסקי, 2013

Eucalyptus gilliiאיקליפטוס גילהדסייםעץאביבשיח או עץ קטן, חסכן במים. הפרחים צהובים. העלים בצבע כסוף. מתאים לנגב ולאזור החוף, מתאים לענפי קטיף.איזיקוביץ, 2010
Eucalyptus kruseanaאיקליפטוס קרוסהדסייםשיח/עץקיץ וסתיושיח או עץ קטן, חסכן במים. הפרחים לבנבנים-צהובים. מתאים לנגב ולאזור ההר, מתאים לענפי קטיף.

איזיקוביץ, 2010;

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

Eucalyptus lansdowneanaאיקליפטוס לנסדוןהדסייםעץסתיו, חורףעץ קטן, חסכן במים. הפרחים סגולים או אדומים. מתאים לנגב, לבקעה, לאזור ההר ולמישור החוף.

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

רבס, 2008

Eucalyptus lehmanniiאיקליפטוס למןהדסייםעץחורףעץ קטן, חסכן במים. הפרחים צהובים, מתאים לנגב ולמישור החוף. גדל במגוון קרקעות, כולל מלוחות: חול, חרסית, חול-חמרה ולס.

גינדל, 1956;

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

רבס, 2008

Eucalyptus lesouefiiאקליפטוס לסואפיהדסייםעץקיץ, סתיועץ בינוני, חסכן במים. הפרחים צהובים. מתאים לנגב, לערבה ולבקעת הירדן. גדל במגוון קרקעות, כולל מלוחות: חול, חרסית ולס.מידע בעל פה; כותבי הדפון
Eucalyptus leucoxylonאיקליפטוס בהיר-קליפההדסייםעץסתיו, חורףעץ בינוני עד גבוה, חסכן במים. הפרחים בעיקר בצבע קרם, והפריחה אחידה במועדה. קיימת שונות בתוך האוכלוסייה. מומלץ לשתול צמחים ממקור זרעים 'גילת'. גדל במגוון קרקעות, כולל גירניות: חרסית, רנדזינה גירית, סלעי גיר.

איזיקוביץ, 2010;

גינדל, 1956;

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

קגן וצ'רקסקי, 2013;

רבס, 2008

Eucalyptus leucoxylon subsp. leucoxylonאיקליפטוס בהיר-קליפה 'תת-מין גדול-פרי'הדסייםעץסתיו, חורףעץ קטן, חסכן במים. הפרחים אדומים ומופיעים בשפע. מתנוון בקרקעות עם נזז, מצטיין בנגב ובשפלה. בעבר נקרא "איקליפטוס מקרוקרפה". גדל במגוון קרקעות : חול, לס, סחף אלוביאליות וחמרה. מצליח מאוד בקרקעות רנדזינה גיריות ובסלעי גיר.

איזיקוביץ, 2010;

קגן וצ'רקסקי, 2013

Eucalyptus leucoxylon subsp. petiolarisאיקליפטוס בהיר-קליפה תת-מין פטוטרתיהדסייםעץסתיו, חורף עץ קטן, חסכן במים, עמיד בקרקעות כורכר, מצטיין בנגב ובשפלה. הפריחה ממושכת ובשפע.קגן וצ'רקסקי, 2013
Eucalyptus loxophlebaאיקליפטוס נטוי-עורקיםהדסייםעץסתיועץ בינוני, חסכן במים, הפרחים לבנים, מצטיין בנגב. גדל במגוון קרקעות, כולל מלוחות: חול, חרסית, לס וקרקעות כבדות. פרטים אחידים באופן יחסי למינים האחרים של האיקליפטוס.קגן וצ'רקסקי, 2013
Eucalyptus occidentalisאיקליפטוס מערביהדסייםעץחורף עץ גדול, מהיר גידול, חסכן במים, מותאם היטב לצפון הנגב. הפרחים קטנים. גדל בקרקעות חול ובקרקעות כבדות. רגיש לקרקע עם נזז. מתאים גם לייעור משקי.

איזיקוביץ דן, 2010;

גינדל, 1956;

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

קגן וצ'רקסקי, 2013

Eucalyptus oleosaאיקליפטוס זיתניהדסייםעץאביבשיח חסכן במים. הפרחים בצבע לבן עד קרם, מתאים לנגב, לבקעת הירדן ולעמק הירדן. גדל בקרקעות חרסית וחול, לס, חול עם לס וחרסית עם גיר.וינשטיין, זהר וברנד, 2011
Eucalyptus orbifoliaאיקליפטוס אורביפוליההדסייםעץסוף קיץ-סתיועץ קטן, חסכן במים, שופע פריחה, בעל עלווה אפורה וקישוטית. לא הצליח בנגב, אך מצטיין בשפלה. מומלץ.קגן וצ'רקסקי, 2013
Eucalyptus platypusאיקליפטוס שטוח-עוקץהדסייםעץאביבעץ קטן, חסכן במים, מצטיין בנגב ובשפלה. מתאים מאוד לגינון ביישובים.

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

קגן וצ'רקסקי, 2013

Eucalyptus polyanthemosאיקליפטוס רב-פרחיםהדסייםעץאביב וקיץעץ גבוה, חסכן במים. העלים מכסיפים. מתאים לנגב, למישור החוף, לבקעת הירדן, ולמורדות הגולן הדרומיים. גדל בקרקעות חול, חול-חמרה ולס. וינשטיין, זהר וברנד, 2011
Eucalyptus preissianaאיקליפטוס פרייסהדסייםשיחשיח נמוך, חסכן במים. הפרחים צהובים. מתאים לנגב ולמישור החוף. גדל בקרקעות דלות, בקרקעות חול, חול-חמרה וחרסית.וינשטיין, זהר וברנד 2011
Eucalyptus pruinosaאיקליפטוס קמחיהדסייםעץקיץ וסתיוחסכן במים.איזיקוביץ, 2010
Eucalyptus ptychocarpaאיקליפטוס מקופל-פריהדסייםעץסתיו-אביבעץ בינוני, חסכן במים, מאופיין בתפרחות גדולות, מתאים למרכז הארץ. מהמינים היפים ביותר. מתאים כעץ רחוב.קגן וצ'רקסקי, 2013
Eucalyptus robustaאיקליפטוס חסוןהדסייםעץסתיו וחורףעץ גבוה, חסכן במים. הפרחים לבנים. מתאים לשפלה ולמישור החוף. גדל בקרקעות חול, חול עם חרסית וחרסית.

איזיקוביץ, 2010;

גינדל, 1956

Eucalyptus stricklandiiאיקליפטוס סטריקלנדהדסייםעץ קטןקיץחסכן במים , מתאים לתנאי גידול קשים ולאדמת טרשים. הפריחה שופעת. אינו מומלץ לקרקעות קלות.

איזיקוביץ, 2010;

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

קגן וצ'רקסקי, 2013

Eucalyptus torellianaאיקליפטוס טורליהדסייםעץאביב עץ בינוני, חסכן במים. הפרחים צהובים, מופיעים לתקופה של כחודש. מתאים לכל חלקי הארץ, לקרקעות חרסית, חול, לס עם חול ולס. מומלץ כעץ רחוב וכעץ לגינון.קגן וצ'רקסקי, 2013
Eucalyptus torquataאיקליפטוס הצווארוןהדסייםעץ קטןחורף עד האביבעץ קטן, חסכן במים. הפרחים אדומים ומרהיבים. מתאים לנגב, לערבה, לבקעה ולמישור החוף. גדל בקרקעות לס, לס עם חול, בזלת, חרסית עם גיר, עמיד לנתרן, אך אינו מצליח בקרקעות חול חמרה. עמיד לתנאי גידול קשים וליובש.

איזיקוביץ, 2010;

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

קגן וצ'רקסקי, 2013

Eucalyptus transcontinentalisאיקליפטוס בין-יבשתיהדסייםעץחורף-אביבעץ בינוני, חסכן במים. הפרחים צהובים והפריחה עשירה. מתאים לנגב ולמישור החוף. גדל בקרקעות חול חמרה.וינשטיין, זהר וברנד, 2011

Eucalyptus utilis

(=Eucalyptus platypus subsp. heterophylla)

איקליפטוס שטוח-עוקץ תת-מין שונה-עליםהדסייםעץ קטןחורף עד האביבחסכן במים, מין העמיד לקרקעות, המכילות כורכר ונתרן. מצטיין בנגב ובשפלה. צורת הצימוח והעלים דומים לאלו של ער-אציל.קגן וצ'רקסקי, 2013
Eucalyptus viminalisאיקליפטוס משולשהדסייםעץעץ גבוה, חסכן במים, הפרחים לבנים, מתאים למישור החוף ולגולן. גדל בקרקעות כהות אלוביאליות 'פודזול', חול וחרסית.

גינדל, 1956;

וינשטיין, זהר וברנד, 2011

Eucalyptus websterianaאיקליפטוס וובסטריאנההדסייםעץאמצע הקיץ והסתיועץ קטן ונאה בעל מבנה שיחי זקוף, חסכן במים, מאופיין בפריחה ממושכת ובעלים דמויי לב. לא הצליח בנגב, מתאים למרכז הארץ. קגן וצ'רקסקי, 2013
Eucalyptus woodwardiiאיקליפטוס וודוורדהדסייםעץסתיו וחורףחסכן במים.

איזיקוביץ, 2010;

וינשטיין, זהר וברנד, 2011

Eucalyptus x trabutiאיקליפטוס טרבוטהדסייםעץ גדולפרטים  שונים עשויים לפרוח בעונות שונות אביב, קיץ או סתיועץ ענף המתאים לאזורים שבהם כמות המשקעים מעל 450 מ"מ או לוואדיות, מאופיין בשפע פריחה, מתאים לייעור משקי. מומלץ לטפח פרטים צופניים על ידי איסוף זרעים מהפרטים השונים הגדלים במשק קנדל, ולעקוב אחר מועדי הפריחה בצאצאים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Eucalyptus xTorwoodאיקליפטוס כתוםהדסייםעץ בינוניסתיו עד האביב, עץ בינוני, עמיד לתנאי גידול קשים ויובש, חסכן במים, צר ומעט גבוה מאיקליפטוס הצווארון. הפריחה צהובה-אדומה מרהיבה ועשירה מאוד בצוף.

איזיקוביץ, 2010;

וינשטיין, זהר וברנד, 2011;

קגן וצ'רקסקי, 2013

Gossypium barbadenseכותנה ברבדנסחלמיתייםשיחקיץמידע בעל פה; כותבי הדפון
Grevillea banksiaגרווילאה בנקספרוטאייםשיחאביבשיח חסכן במים, הרגיש ל- pH גבוה ולגיר בקרקע.מאגר מידע שעל יד תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים
Grevillea brachystachyaגרווילאה קצרת-שבוליםפרוטאייםשיחאביב-קיץשיח בינוני, חסכן במים ונפוץ בצדי דרכים ובגינון.קגן וצ'רקסקי, 2013
Grevillea olivaceaגרווילאה זיתיתפרוטאייםשיחאביב-קיץשיח גדול שניתן לעצב כעץ קטן, חסכן במים ונפוץ בשתילה בצדי דרכים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Grevillea thelemanniana 'Ray'גרווילאה תלמן 'ריי'פרוטאייםשיחאביב-קיץשיח בינוני צפוף, חסכן במים, עמיד ומאריך שנים, שופע פריחה.קגן וצ'רקסקי, 2013
Hakea laurinaהקיאה ערניתפרוטאייםשיח, עץחסכן במיםמסד, 1978
Koelreuteria bipinnataפנסית דו-נוצתיתסבונניים (אדריים)עץ בינוניסוף הקיץ-סתיועץ נשיר, המאופיין בפרחים צהובים ובפירות כתומים קישוטיים, המופיעים בחורף. רגיש למזיקים (אפטה גדולה).קגן וצ'רקסקי, 2013
Lagerstroemia indicaלגרסטרמיה הודיתכופרייםשיח/עץקיץעץ קטן או שיח נשיר, חסכן במים, בעל תפרחות בצבעים שונים.מסד, 1978
Lavandula x intermediaאזוביון x בינונישפתנייםבן-שיח, מכלוא עשבוניאביב וסתיוחסכן במים, הפרחים לילכים-סגולים, מכילים צוף (בכל מיני האזוביון). מתאים לאזורי ההר, וקצר חיים באזור השפלה.קגן וצ'רקסקי, 2013
Leucophyllum ' Heavenly Cloud'לבן-עלה 'הוונלי קלאוד'לועניתייםשיחאביב מאוחר,עד בתיושיח שגובהו עד 2.5 מ', חסכן במים. הפרחים ורודים, עשירים באבקה ומופיעים בשפע בגלים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Leucophyllum 'Eden'לבן-עלה 'עדן'לועניתייםשיחאביב עד סתיושיח שגובהו עד 2.5 מ', בעל צמיחה נמרצת, חסכן במים. הפרחים סגולים, עשירים באבקה, ריחניים ומופיעים בשפע. קגן וצ'רקסקי, 2013
Leucophyllum frutescens 'Compactum'לבן-עלה שיחני 'קומפקטום'לועניתייםשיחיולי עד נובמברשיח שגובהו עד 2.5 מ', חסכן במים. הפרחים ורודים, עשירים באבקה, מופיעים בשפע בגלים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Leucophyllum pruinosum 'Pablo'לבן-עלה מאובק 'פבלו'לועניתייםשיחמאי עד אוקטוברשיח שגובהו עד 2.5 מ', חסכן במים. הפרחים סגולים, עשירים באבקה, ומופיעים בשפע.קגן וצ'רקסקי, 2013
Leucophyllum 'San Jose'לבן עלה 'סאן חוזה'לועניתייםשיחאביב מאוחר עד סתיושיח שגובהו עד 1.5 מ', חסכן במים. הפרחים לילכיים, עשירים באבקה ומופיעים בשפע, בגלים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Lippia turbinataליפיה חרוטיתורבנייםבן-שיחקיץ וסתיושיח עשבוני, הגדל לגובה מטר (מטפס על עצמו). מתאים גם לחליטת תה.קגן וצ'רקסקי, 2013
Litchi chinensisליצ'י סיניסבונניים (אדריים)עץאביבעץ פרי.
Mangifera indicaמנגו הודיאלתייםעץאביבעץ פרי, מקור לצוף
Melaleuca acuminataמללויקה מחודדתהדסייםשיח ובן-שיחאביבשיח ירוק-עד, חסכן במים, רגיש ל- pH גבוה ולאדמות מלוחות, לאדמות כורכר ולאדמות גירניות.מאגר מידע שעל יד תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים
Melaleuca huegeliiמללויקת היגלהדסייםשיח גדולמאישיח ירוק-עד, חסכן במים, פורח לתקופה קצרה, שבה מתכסה דבורים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Melaleuca lanceolata (=M. pubescens)מללויקה איזמלניתהדסייםשיח קטןתחילת הקיץשיח ירוק-עד, חסכן במים, נפוץ בגינון, מאריך שנים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Melaleuca pentagona 'Compact'מללויקה פנטגונה 'קומפקטה'הדסייםשיחאביבשיח ירוק-עד, בעל עלים דמויי מחט. הפריחה בצבע שני בצורת פונפון בקצות הענפים.מידע בעל פה; כותבי הדפון
Melia azedarachאזדרכת מצויהאזדרכתייםעץאביבעץ נשיר, חסכן במים. הפרחים לילכיים וריחניים. פולשני ואינו מומלץ לשתילה.גינדל, 1956
Moringa oleiferaמורינגה מכונפתמורינגייםעץ קטןאביב עד חורףצמח חסכן במים, המאופיין בפריחה ממושכת. אפשר להשתמש בעלים ולהוסיפם למרק בסוף הבישול. את תרמילי הפרי הטרי מבשלים כמו שעועית.קגן וצ'רקסקי, 2013
Myoporum parvifolium 'Broad'מיאופורון קטן-עלים 'רחב'לועניתייםצמח כיסויסוף הקיץ וסתיוצמח כיסוי גדול ונמרץ, חסכן במים. גובהו עד כמטר, וקוטרו עד כשלושה מטרים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Myrcianthus fragransמירסיאנטוס ריחנישיחשיחאביב מאוחרשיח ירוק-עד בעל פרחים לבנים ופירות אדומים-כתומים בסתיו.מידע בעל פה; כותבי הדפון
Myrospermum sousanumמירוספרמון סוזהקטניותעץ קטןאביב מאוחר, מאיחסכן במים (בסתרייה ובמכון וולקני גדל ללא תוספת השקיה). מאופיין בפריחה קצרה ושופעת.קגן וצ'רקסקי, 2013
Ocimum basilicum 'Magic Mountain'ריחן מצוי 'מג'יק מאונטיין'שפתנייםרב-שנתיאביב וקיץצמח תבלין עשיר מאוד בצוף.קגן וצ'רקסקי, 2013
Opuntia ficus-indicaצבר מצויצברייםשיח ובן-שיחקיץסוקולנט, חסכן במים, רגיש לכנימת האצברית.איזיקוביץ, 2010
Pelargonium graveolensפלרגון חריףגרנייםצמח כיסויאביב, יצמח תבלין, הנפוץ בגינון ציבורי.קגן וצ'רקסקי, 2013
Peltophorum dubiumשלטית מקומטתקטניותעץקיץעץ גדול, נשיר מותנה, מאופיין בפרחים צהובים המופיעים בשפע. שכיח כעץ בפארקים ובגינון ציבורי. שביר ודורש גיזומי עיצוב. בעל שורשים תוקפניים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Perovskia 'Blue Spire'פרובסקיה 'בלו-ספייר'שפתנייםבן-שיחאביב-סתיושיח בינוני, חסכן במים, אך מחייב השקיות עזר כדי לקבל שפע פריחה, המושכת דבורים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Persea americanaאבוקדו אמריקניערייםעץ פריאביבעץ פרי, מקור לצוף ולאבקה.
Phyla nodifloraליפיה זוחלתורבנייםרב-שנתי עשבוניקיץצמח כיסוי משתרע. פריחתו קטנה וסגולה כל השנה.קיסר ושמידע, 2009
Plectranthus neochilusפלקטרנטוס שפתנישפתנייםעשבוניחורף,
ינואר-פברואר
צמח משתרע מאריך שנים, בעל פרחים תכולים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Prosopis albaינבוט לבן קטניותעץ בינוניאביבעץ בעל צמרת רחבה, מתאים במיוחד לנגב. הפריחה שופעת ונמשכת כמה חודשים. עמיד ליובש ומליחות.קגן וצ'רקסקי, 2013
Pseudogynoxys chenopodioidesסביון מזהירמורכביםמטפסאביב, קיץ, סתיומטפס שגובהו עד 2 מ'. הפרחים כתומים ומופיעים בשפע. גדל במרבית אזורי הארץ, חוץ מאזור ההר. רגיש לקור.מידע בעל פה; כותבי הדפון
Rosmarinus officinalis 'Blue Lagoon'רוזמרין רפואי 'בלו לגון'שפתנייםשיח זן זקוףאביב ותחילת הקיץשיח ים תיכוני, חסכן במים, המשמש כמקור מצוין הן לצוף והן לאבקה (מקור לדבש איכותי). גדל בכל אזורי הארץ ובתנאי גידול קשים. קגן וצ'רקסקי, 2013
Rosmarinus officinalis 'Fox Tail'רוזמרין רפואי 'פוקס-טייל' (זוחל)שפתנייםשיח שרועאביב ותחילת הקיץשיח שרוע, חסכן במים, המשמש מקור מצוין לצוף ולאבקה (מקור לדבש איכותי). גדל בכל אזורי הארץ ובתנאי גידול קשים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Rosmarinus officinalis 'Mayorca Pink'רוזמרין רפואי 'מיורקן פינק'שפתנייםשיח שרועפורח כל השנהשיח ים תיכוני, חסכן במים, המהווה מקור מצוין לצוף ולאבקה (מקור לדבש איכותי). גדל בכל אזורי הארץ ובתנאי גידול קשים. קגן וצ'רקסקי, 2013
Rosmarinus officinalis 'Prostratus'רוזמרין רפואי 'זוחל'שפתנייםשיחמרבית חודשי השנהשיח שרוע, חסכן במים, המשמש מקור מצוין לצוף ולאבקה (מקור לדבש איכותי), גדל בכל אזורי הארץ ובתנאי גידול קשים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Salvia africanaמרווה אפריקניתשפתנייםשיחאביבשיח ים תיכוני, חסכן במים ומאריך שנים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Salvia africana-luteaמרווה אפריקנית-צהובהשפתנייםשיח זן זקוףאביבשיח ים תיכוני, חסכן במים ומאריך שנים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Salvia farinaceaמרווה קמחיתשפתנייםבן-שיחאביב, קיץ צמח זקוף, עשבוני. הפרחים כחולים-סגולים או לבנים על גבי שפע שיבולי פריחה. מתאים למרבית אזורי הארץ, פרט לבקעה ולערבה. מהיר צימוח. גינדל, 1956
Salvia greggiiמרוות גרגשפתנייםבן-שיחבאביב ובקיץהפרחים אדומים. ניתן לחדשו בגיזום חורפי. עמיד בתנאי השקיה.גינדל, 1956
Salvia leucanthaמרווה צחורהשפתנייםבן-שיחקיץ, סתיושיח בעל עלים אפורים ופרחים סגולים בשיבולים. מתאים לכל אזורי הארץ, פרט לבקעה ולערבה. מהיר צימוח. גינדל, 1956
Salvia officinalisמרווה רפואיתשפתנייםשיחאביבצמח תבלין, קצר חיים.קגן וצ'רקסקי, 2013
Salvia splendensמרווה הדורהשפתנייםבן-שיחקיץצמח רב-שנתי, המשמש לרוב כעונתי. הפרחים אדומים, סגולים או לבנים. עמיד לשרב ולגיר. רגיש לקרה ולמליחות.גינדל, 1956
Schinus molleפלפון בכותאלתייםעץקיץעץ בעל נוף בכותי, שביר וקצר חיים.גינדל, 1956
Senecio angulatusסביון מזוותמורכביםמטפסחורף-אביבהפרחים מופיעים בשפע, בתפרחות צהובות. 
Sesuvium portulacastrumססוביום רגלניחיעדייםסוקולנטאביב, סתיו וקיץגוטליב, הולנדר ומנדליק, 2010
Syzygium sp.אכמנה מין לא ידועהדסייםשיחקיץשיח זקוף, בעל פריחה לבנה בקיץ ופירות סגולים בסתיו-חורף.מידע בעל פה; כותבי הדפון
Tecoma stansדק-פרי זקוףביגנונייםשיחאביב עד חורףשיח גבוה הפורח כל השנה. נפוץ בגינון.קגן וצ'רקסקי, 2013
Tecomaria capensisטקומית הכףביגנונייםשיחסתיו עד האביבשיח- נשען ירוק-עד. הפרחים אדומים, כתומים וצהובים. מופיעים בשפע.קגן וצ'רקסקי, 2013
Thymus vulgarisבת-קורנית פשוטהשפתנייםבן-שיחקיץבן-שיח עשבוני, חסכן מים, זקוף ומסתעף, המשמש כתבלין. הפרחים סגולים קטנים. מתאים לכל אזורי הארץ. עמיד לקרה, לשרב ולגיר. רגיש למליחות. מאגר מידע שעל יד תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים
Tipuana tipuמכנף נאהקטניותעץ גדולתחילת הקיץעץ נשיר מותנה, חסכן במים, מצטיין באזורי הארץ החמים. הפרחים צהובים ומופיעים בשפע. שכיח כעץ בפארקים. דורש גיזומי עיצוב.

איזיקוביץ, 2010;

קגן וצ'רקסקי, 2013

Ulmus spp.מיני אולמוסמישייםעץעץ נשיר, קיימים מינים כגון אולמוס קטן-עלים הנפוצים בגנים. הפרחים מופיעים באביב ואינם בולטים.מסד, 1978
Zea maysתירס מצוידגנייםחד-שנתיקיץ וסתיוצמח מאכל, מקור לאבקת פרחים.

צמחי בר הנשתלים בנוי  

שם מדעישם עברימשפחהצורת חייםעונת פריחההערותמקורות מידע
Amygdalus communisשקד מצויורדייםעץ רחב-עליםאביבבעל פרחים לבנים-ורודים, המספק גם צוף וגם אבקה. קיימים זנים תרבותיים עם אגוז אכיל ומתוק (שבהם יש להתאים את הכנה לסוג הקרקע). רגיש למזיק קפנודיס. מתאים לאזור ההר, לשפלה ולחוף.

איזיקוביץ, 2010;

קיסר ושמידע, 2009;

קגן וצ'רקסקי, 2013

Ceratonia siliquaחרוב מצויקטניותעץ רחב-עליםסתיועץ המייצר צוף ואבקה בכמות רבה, בעל ערך רב בתקופה שבה המלכות מתחלפות והנחילים מתפצלים.

איזיקוביץ, 2010;

קגן וצ'רקסקי, 2013;

קיסר ושמידע, 2009

Cercis siliquastrumכליל החורשקטניותעץ רחב-עליםאביבעץ נשיר הנפוץ מאוד בגינון. חסכן במים, בעל פרחים ורודים, מתאים לאזור ההר, לשפלה, לחוף ולנגב. עמיד לגיר. עלול להיתקף על ידי סס הנמר ותריפס אדום.

קגן וצ'רקסקי, 2013;

קיסר ושמידע, 2009;

Fraxinus syriacaמילה סוריתזיתייםעץ סוף החורף, פברוארעץ נשיר המתאים לכל אזורי הארץ, בדרום הארץ חייב לקבל תוספת השקיה.קגן וצ'רקסקי, 2013
Lavandula dentataאזוביון משונןשפתנייםבן-שיחאביבצמח חסכן במים. הפרחים לילכיים-סגולים, מופיעים בשיבולים ומכילים צוף (בכל מיני האזוביון). מתאים לאזורי ההר, וקצר חיים באזור השפלה.

קגן וצ'רקסקי, 2013;

קיסר ושמידע, 2009

Micromeria fruticosaזוטה לבנהשפתנייםשיח ובן-שיחאביבצמח תבלין הגדל בר בארץ. חסכן במים, יוצר ספיח.

קגן וצ'רקסקי, 2013;

קיסר ושמידע, 2009

Origanum syriacum

אזובית מצויה

(אזוב מצוי, זעתר)

שפתנייםבן-שיחקיץצמח המשמש כתבלין ומאופיין בעלווה ריחנית. מתאים לכל אזורי הארץ, בשמש עד הצללה למחצה. עמיד לגיר ורגיש לחוסר ניקוז. מגלה קשיים בקליטה, מתנוון בעודף השקיה.

איזיקוביץ, 2010;

קיסר ושמידע, 2009

Retama raetamרותם המדברקטניותשיח ובן-שיחאביבצמח שיחי ורותמי, הפרחים לבנים וריחניים. גדל בעיקר בחולות מיוצבים בנגב, לאורך מישור החוף ובבקעת הירדן. בעל זרעים צהובים. קיסר ושמידע, 2009
Salvia fruticosaמרווה משולשתשפתנייםשיחאביבצמח המשמש כתבלין, חסכן במים (רגיש לעודף השקיה). רצוי לגזמו גיזום הקצרה בסתיו.קיסר ושמידע, 2009
Styrax officinalisלבנה רפואילבנייםשיח, עץאביבפירותיו הרבים רעילים. חסכן במים, יוצר סורים.קיסר ושמידע, 2009
Tamarix aphyllaאשל הפרקיםאשלייםעץקיץ וסתיוחסכן במים, עמיד מאוד לתנאי יובש ומליחות, שופע בצוף. אינו פלשני. מתאים לנגב.

קגן וצ'רקסקי, 2013;

קיסר ושמידע, 2009

Urginea maritimaחצב מצויאספרגייםגיאופיטסתיובעל בצל הפורח בלבן ללא עלים בסתיו. פרחים שופעי צוף המושכים חרקים רבים. שכיח בכל הארץ, מהר הנגב ועד החרמון.קיסר ושמידע, 2009
Viburnum tinusמורן החורשיערתייםשיחאביבירוק עד. מגיע עד לגובה 5 מ'. פריחה לבנה ועשירה באביב. גדל בחורש בכרמל ובגליל. קיסר ושמידע, 2009
Vitex agnus-castusשיח-אברהם מצוישפתנייםשיח, עץ רחב-עליםקיץשיח נשיר, מספק צוף ואבקה בכמות גבוהה.

איזיקוביץ, 2010;

קגן וצ'רקסקי, 2013;

קיסר ושמידע, 2009

Ziziphus spina-christiשיזף מצויאשחרייםעץ רחב-עליםאביב, קיץ וסתיוחסכן במים, עמיד מאוד לתנאים קשים (אדמות טרשים, יובש). פורח לעתים בכמה גלים, מייצר כמויות צוף גדולות.

איזיקוביץ, 2010;

קגן וצ'רקסקי, 2013;

קיסר ושמידע, 2009

צמחי בר  

שם מדעישם עברימשפחהצורת חייםעונת פריחההערותמקורות מידע
Ammi visnagaאמיתה קיציתסוככייםחד-שנתיאביב וקיץזקוף וגבוה, עד 1 מ'. הפריחה לבנה וקטנה בקיץ. נפוץ בשדות ובשולי דרכים בחבל הים תיכוני, בצפון הארץ ובמרכזה.קיסר ושמידע, 2009
Amygdalus korschinskiiשקד קטן-עליםורדייםעץאביבנשיר, נמוך, לעתים גדל כשיח, בעל פרחים לבנים-ורודים. העלים והפרחים קטנים ביחס לאלו של שקד מצוי. חסכן במים, מתאים לאזור ההר והנגב. רגיש לחוסר ניקוז בקרקע.קיסר ושמידע, 2009
Asparagus aphyllusאספרג החורשאספרגייםמטפססתיומטפס רב-שנתי. חסר עלים. פורח בסתיו בחורש ובין סלעים בחבל הים תיכוני. מצוי בצפון הארץ ומרכזהקמינר, 2011
Asphodelus aestivusעירית גדולהשושנייםגיאופיט נשירסוף החורף-אביב מוקדםבעל מופע עונתי. חסכן במים, מתאים בעיקר לאזור ההר, לנגב, לשפלה ולחוף. עמיד לרעייה.

איזיקוביץ, 2010;

קיסר ושמידע, 2009

Carthamus glaucusקורטם מכחילמורכביםחד-שנתיקיץקוץ הפורח בצפון-מזרח ישראל בעיצומו של הקיץ, בעיקר בשדות בור. עמיד לרעייה.קיסר ושמידע, 2009
Carthamus tenuisקורטם דקמורכביםחד-שנתיקיץקוץ השכיח ברוב אזורי הארץ, פורח בעיצומו של הקיץ במגוון בתי גידול. עמיד לרעייה.

קיסר ושמידע, 2009;

קמינר, 2011

Centaurea crocodyliumדרדר גדול-פרחיםמורכביםחד-שנתיאביבצמח זקוף וקוצני. חסכן במים. צבע הפרחים בתפרחת אדמדם-חום.קמינר, 2011
Centaurea ibericaדרדר מצוימורכביםחד-שנתיאביב וקיץקוץ השכיח מאוד בכל החבל הים תיכוני במעזבות ובשדות בור. צבע הפרחים במרכז הארץ הוא צהוב; ובצפון הארץ - סגול.קיסר ושמידע, 2009
Centaurea procurrensדרדר הקוריםמורכביםחד-שנתיאביב וקיץקוץ בעל פרחים צהובים, האופייני לאזור מישור החוף ונפוץ בקרקעות חול, חמרה וכורכר.קיסר ושמידע, 2009
Cephalaria joppensisשלמון יפואישלמונייםחד-שנתיקיץצמח גבוה, עד 2 מ' ויותר. הפריחה לבנה בקיץ. נפוץ בעיקר בחבל הים תיכוני בקרקעות כבדות.

איזיקוביץ, 2010;

קיסר ושמידע, 2009

Cephalaria syriacaשלמון סורישלמונייםחד-שנתיקיץפורח בפרחים סגולים באביב, ונפוץ בעיקר על קרקעות כבדות בחבל הים תיכוני.קיסר ושמידע, 2009
Chrozophora tinctoriaלשישית הצבעיםחלבלובייםחד-שנתיקיץ וסתיועשב רע של שדות חקלאיים, הפורח כל הקיץ. שכיח בעיקר בקרקעות כבדות בצפון הארץ ובמרכזה.קיסר ושמידע, 2009
Cistus incanusלוטם שעירלוטמייםשיחאביבצמח נמוך הפורח בפרחים גדולים וסגולים באביב. אופייני לקרקעות גיריות ויבשות בחבל הים תיכוני. רגיש לחוסר בניקוז.קיסר ושמידע, 2009
Cistus salviifoliusלוטם מרוונילוטמייםשיחאביבצמח נמוך הפורח בפרחים סגולים ולבנים באביב. אופייני לקרקע רנדזינה בהירה בחבל הים תיכוני. רגיש לחוסר בניקוז. קיסר ושמידע, 2009
Coridothymus capitatus (=Thymbra capitata)קורנית מקורקפת (=צתרנית מקורקפת)שפתנייםבן-שיחקיץ וסתיוצמח מעוצה, חסכן במים, מצטיין בסלעי כורכר וגיר, רגש לחוסר ניקוז.

קיסר ושמידע, 2009;

קמינר, 2011

Cynara syriacaקנרס סורימורכביםרב-שנתי עשבוניקיץקוץ רב-שנתי גדול הפורח בקיץ ומתאפיין בקרקפות סגולות. אופייני לקרקעות כבדות ועמוקות בצפון הארץ ובמרכזה.קיסר ושמידע, 2009
Daucus aureusגזר זהובסוככייםחד-שנתיאביבצמח זקוף וגבוה, הפורח בפרחים לבנים בסוף האביב. גדל בכתמים צפופים בקרקעות כבדות בעמקים ובחוף.קיסר ושמידע, 2009
Daucus broteriגזר מצויסוככייםחד-שנתיאביב וקיץצמח נמוך. הפריחה לבנה בקיץ. נפוץ בבתות, בשולי שדות מעובדים ובשדות בור בצפון הארץ ובמרכזה.קיסר ושמידע, 2009
Daucus carotaגזר קיפחסוככייםדו-שנתי, עשבוניאביב וקיץצמח דו-שנתי זקוף וגבוה, עד 1.5 מ', הפורח בסוף האביב ובקיץ. נפוץ בבתות, בצדי דרכים ובשדות בור בחבל הים תיכוני.קיסר ושמידע, 2009
Diplotaxis erucoidesטוריים מצוייםמצליביםחד-שנתיחורף ואביבצמח בעל פרחים לבנים, הפורח עם תחילת החורף. נפוץ בכתמים צפופים בשדות ובשולי דרכים בחבל הים תיכוני ובספר המדבר (באר שבע, בית שאן). קיסר ושמידע, 2009
Dittrichia viscosaטיון דביקמורכביםשיחסתיוהפריחה צהובה במהלך כל הקיץ והסתיו. נפוץ כמעט בכל הארץ וגדל בעיקר באזורים לחים דוגמת שולי נחלים, שולי תעלות ניקוז וקרקעות המוצפות בחורף.

איזיקוביץ, 2010;

קיסר ושמידע, 2009

Echinops adenocaulosקיפודן מצוימורכביםרב-שנתי, עשבוניקיץצמח עשבוני גבוה, הפורח בקרקפות סגולות וגדולות בתחילת הקיץ. נפוץ מאוד בחבל הים תיכוני בצפון הארץ ובמרכזה.קיסר ושמידע, 2009
Echinops gaillardotiiקיפודן גיירדומורכביםרב-שנתי, עשבוניקיץצמח הפורח בקרקפות סגולות וגדולות בתחילת הקיץ. נפוץ בעיקר בצפון הארץ (עמק החולה והגולן).קיסר ושמידע, 2009
Echinops philistaeusקיפודן פלישתימורכביםשיח ובן-שיחקיץצמח הפורח בקרקפות לבנות וגדולות בסוף החורף ובתחילת הקיץ. מצוי באזורי החולות, במישור החוף ומעט בנגב המערבי.קיסר ושמידע, 2009
Echium glomeratumעכנאי מגובבזיפנייםרב-שנתי, עשבוניאביבצמח בעל תפרחת זקופה וגבוהה של פרחים ורודים קטנים, הפורח במהלך האביב. גדל בקרקעות כבדות מוצפות, בגדות נחלים, באדמות בזלת ובצדי דרכים במרכז הארץ ובעיקר בצפונה (גולן). קיסר ושמידע, 2009
Echium judaeumעכנאי יהודהזיפנייםחד-שנתיאביבצמח עשבוני הפורח בסגול-ורוד במהלך האביב. נפוץ בבתות וצומח עשבוני בחבל הים התיכוני בכל הארץ.

קיסר ושמידע, 2009;

קמינר, 2011

Echium plantagineumעכנאי נאהזיפנייםחד-שנתיאביבצמח עשבוני הפורח בסגול-כחלחל במהלך האביב. נפוץ בבתות וצומח עשבוני בצפון הארץ, בעיקר בגולן.

קיסר ושמידע, 2009;

קמינר, 2011

Echium rauwolffiiעכנאי זיפניזיפנייםחד-שנתיאביבצמח בר, הפורח בסגול-כחלחל במהלך האביב. מצוי בערוצי מדבריות חמים, בבקעת ים המלח, במזרח הנגב ובערבה. קיסר ושמידע, 2009
Elaeagnus angustifoliaיצהרון מכסיףיצהרונייםעץסתיועץ נשיר בעל עלווה מכסיפה. הפרחים קטנים צהבהבים. חסכן במים. מתאים לכל אזורי הארץ. עמיד לתנאי קרקע שונים וקשים. איזיקוביץ, 2010
Enarthrocarpus strangulatusמחרוזת משונצתמצליביםחד-שנתיאביבצמח שרוע, הפורח בצהוב עם כתם סגול במרכז במהלך האביב. נפוץ בכתמים על קרקעות חוליות מיוצבות ושולי מעזבות בנגב.קיסר ושמידע, 2009
Eruca sativaבן-חרדל מצוימצליביםחד-שנתיאביבצמח נמוך, הפורח בצהוב באביב ומתאפיין בעורקים סגולים בעלי הכותרת. נפוץ בכתמים גדולים בשדות בור ובמעזבות בנגב הצפוני, בדרום הגולן ולאורך בקעת הירדן. קיסר ושמידע, 2009
Erucaria hispanicaשלח ספרדימצליביםחד-שנתיאביבצמח זקוף בעל פריחה סגולה באביב ובתחילת הקיץ. נפוץ לכל אורכו של החבל הים תיכוני בארץ.

קיסר ושמידע, 2009;

קמינר, 2011

Erucaria microcarpaבן-שלח מנוצהמצליביםחד-שנתיאביבצמח זקוף, הפורח בוורוד-לבנבן במהלך החורף והאביב. מצוי לעתים בערבות ובמדבריות במרבדים צפופים. נפוץ בעיקר בבקעת הירדן, בבקעת ים המלח ובנגב.קיסר ושמידע, 2009
Erucaria rostrataשלח הערבותמצליביםחד-שנתיאביבצמח זקוף, הפורח בסגול במהלך החורף והאביב. מצוי לעתים במרבדים גדולים וצפופים. נפוץ בעיקר בבקעת הירדן, בבקעת ים המלח, בערבה ובנגב.קיסר ושמידע, 2009
Eryngium creticumחרחבינה מכחילהסוככייםרב-שנתי, עשבוניקיץקוץ רב-שנתי, הפורח בסגול בפרחים זעירים באביב ובקיץ. גדל בבתות, בצדי דרכים ובשדות בור בכל החבל הים תיכוני בארץ.

איזיקוביץ, 2010;

קיסר ושמידע, 2009;

קמינר, 2011

Helianthemum vesicariumשמשון הדורלוטמייםשיח ובן-שיחאביבצמח הפורח בפרחים גדולים ורודים-לבנים במהלך האביב. נפוץ בהרי יהודה, בצפון הנגב ובהר הנגב. קיסר ושמידע, 2009
Isatis lusitanicaאיסטיס מצוימצליביםחד-שנתיאביבצמח גבוה, הפורח בגוון צהוב בהיר במהלך האביב. שכיח בשטחי בור, בשדות, בצדי זרעים בחבל הים תיכוני, בצפון הנגב ובבקעת הירדן.קמינר, 2011
Lavandula stoechasאזוביון דגולשפתנייםבן-שיחאביבצמח בר, חסכן במים. הפרחים לבנים, סגולים או אדומים, ומכילים צוף (בכל מיני האזוביון). מתאים לאזורי ההר, וקצר חיים באזור השפלה.קיסר ושמידע, 2009
Lythrum salicariaשנית גדולהכופרייםרב-שנתי, עשבוני, צמח גדהקיץ וסתיוצמח המגיע לגובה 3 מ'. הפריחה ורודה במהלך הקיץ והסתיו. נפוץ בגדות נחלים ובשולי מעיינות לאורך מישור החוף ועמק החולה.קיסר ושמידע, 2009
Maresia pulchellaמרסיה יפהפיהמצליביםחד-שנתיחורף ואביבצמח נמוך הפורח בוורוד עם תחילת החורף. נפוץ בקרקע חולית לאורך מישור החוף. קיסר ושמידע, 2009
Medicago sativaאספסת תרבותיתקטניותרב-שנתי, עשבוניאביבפליט תרבות. קטנית רב-שנתית, שגובהה של 30 ס"מ. הפריחה כחולה-סגולה באביב. גדל באקראי בבתי גידול מופרים ובצדי דרכים בארץ. מצוי בצפון הארץ ובמרכזה.קיסר ושמידע, 2009
Moluccella laevisבר-גביע חלקשפתנייםחד-שנתיאביב וקיץצמח זקוף, הפורח בלבן באביב ובתחילת הקיץ. גדל בעיקר בשדות ובשולי דרכים. נפוץ בקרקע כבדה באזור שפלת החוף, בגליל ובעמק החולה.

איזיקוביץ, 2010;

קיסר ושמידע, 2009

Moricandia nitensמוריקה מבריקהמצליביםשיח ובן-שיחחורף ואביבצמח נמוך ורחב, הפורח בוורוד-סגלגל במהלך החורף והאביב. גדל בוואדיות עם קרקע חצצית. נפוץ בנגב, בערבה ובאזור אילת.קיסר ושמידע, 2009
Moringa peregrinaמורינגה רותמיתמורינגייםעץ קטןאביב עד חורףחסכן במים, רגיש לקור קיצוני, גדל היטב בשפלה, שביר, מאופיין בפריחה ממושכת.

גינדל, 1956;

קגן וצ'רקסקי, 2013

Notobasis syriacaברקן סורימורכביםחד-שנתיאביבקוץ חד-שנתי גבוה וזקוף, הפורח באביב ובראשית הקיץ, בקרקפות גדולות וורודות. נפוץ מאוד וגדל במרבדים צפופים בשולי שדות ודרכים ובמעזבות. נפוץ במרכז הארץ ובצפונה, בעיקר באזורים עשירי חנקן, המזוהמים בזבל ובאשפה. קיסר ושמידע, 2009
Ochradenus baccatusרכפתן מדברירכפתייםשיחאביבצמח מדברי, המתאפיין בפריחה צהובה וממושכת לאורך החורף והאביב. גדל בעיקר בערוצי נחלים סלעיים. נפוץ בעיקר במרכז ובדרום הנגב, בבקעת ים המלח, בערבה ובאזור אילת. גוטליב, הולנדר ומנדליק, 2010
Ononis natrixשברק מצויקטניותשיח ובן-שיחאביב, קיץ וסתיוצמח קטן, הפורח בצהוב כל השנה, פרט לשיא החורף. גדל בבתות, בעיקר על קרקע קירטונית. נפוץ בכל החבל הים תיכוני. גדל בשמש מלאה. נדרשת תוספת השקיה בתנאי גידול של פחות מ-250 מ"מ גשם בשנה.קיסר ושמידע, 2009
Onopordum alexandrinumחוחן אלכסנדרונימורכביםרב-שנתי, עשבוניאביבקוץ רב-שנתי זקוף, הפורח בקרקפות סגולות במהלך האביב. גדל בשמש מלאה בלס חולי. נפוץ באזור השפלה הפנימית ובצפון הנגב.קיסר ושמידע, 2009
Onopordum palaestinumחוחן ארץ-ישראלימורכביםרב-שנתי, עשבוניאביב וקיץקוץ רב-שנתי זקוף, הפורח בקרקפות סגולות במהלך האביב והקיץ. נפוץ בבקעת הירדן, במדבר שומרון ובמדבר יהודה. קיסר ושמידע, 2009
Prasium majusפרסיון גדולשפתנייםשיח ובן-שיחאביב וקיץצמח גדול, הפורח בלבן תקופה ארוכה במהלך החורף, באביב ובתחילת הקיץ. נשיר קיץ. נפוץ בחורש ובבתה בכל החבל הים תיכוני, מצפון הארץ ועד מרכזה.

קיסר ושמידע, 2009;

קמינר, 2011

Prosopis farctaינבוט השדהקטניותשיח ובן-שיחקיץצמח הפורח בצהוב חיוור במהלך הקיץ. צמח אוהב חום, הגדל בקרקעות כבדות ועמוקות וגם במלחות. נפוץ בעמקים, בשפלת החוף, בבקעת הירדן, בבקעת ים המלח ובערבה. נחשב כעשב רע של שדות חקלאיים.

איזיקוביץ, 2010;

קיסר ושמידע, 2009

Rapistrum rugosumבקבוקון מקומטמצליביםחד-שנתיאביבצמח זקוף בעל פרחים קטנים צהובים כהים, הפורח במהלך החורף והאביב. גדל בקרקעות קלות, יוצר כתמי פריחה ונפוץ בשפלה הפנימית במישור החוף, בהרים בחבל הים תיכוני ובדרום רמת הגולן.

קיסר ושמידע, 2009;

קמינר, 2011

Retama raetam var. raetamרותם המדבר זן מדבריקטניותשיחחורףצמח רותמי, שגובהו עד 3 מ'. הפרחים לבנים וריחניים. נפוץ במדרונות טרשיים באזורי המדבר. בעל זרעים שחורים צהבהבים. מידע בעל פה; כותבי הדפון
Rhamnus lycioidesאשחר ארץ-ישראליאשחרייםשיח, עץאביבצמח נמוך בעל פרחים ירוקים וקטנים המושכים חרקים רבים. עמיד לרעייה ולשריפות. נפוץ בכל החבל הים תיכוני, בעיקר במקומות סלעיים.

איזיקוביץ 2010;

קיסר ושמידע 2009;

קמינר 2011

Rubus sanctusפטל קדושורדייםשיח ובן-שיחקיץצמח ירוק-עד וקוצני, הפורח במשך כל הקיץ והסתיו בפרחים ורודים-לבנים. גדל לאורך גדות נחלים וביצות ובקרקעות כבדות שהוצפו. גדל לאורכו של מישור החוף, הגליל, עמק החולה והגולן. פירותיו שחורים וראויים למאכל אדם.קיסר ושמידע, 2009
Salvia dominicaמרווה ריחניתשפתנייםבן-שיחאביבצמח ירוק-עד בעל פרחים לבנים ועלים ריחניים. נפוץ בבתות ספר (אזור המעבר מחבל הים תיכוני למדבר). זקוק להשקיה באזורים שבהם כמות המשקעים פחותה מ-250 מ"מ גשם בשנה.קיסר ושמידע, 2009
Salvia judaicaמרוות יהודהשפתנייםרב-שנתי, עשבוניאביבצמח זקוף בעל פריחה סגולה, המושכת פרפרים ודבורים. גדל בקרקעות גירניות ונפוץ בעיקר בהרי יהודה ושומרון והגליל.קיסר ושמידע, 2009
Salvia viridisמרווה דגולהשפתנייםחד-שנתי, עשבוניאביבצמח נמוך בעל פריחה סגולה לבנה. בקצה התפרחת פרחים בצורת דגל, המושכים חרקים. מופיע בכתמים קטנים בקרקע רדודה חומה. נפוץ במרבית האזורים בצפון הארץ ובמרכז.

קיסר ושמידע, 2009;

קמינר, 2011

Satureja thymbraצתרה ורודהשפתנייםבן-שיחאביב וקיץצמח ריחני וזקוף, הפורח בוורוד במשך כל האביב והקיץ. נפוץ בקרקע גירנית באזורי בתה וגריגה בחבל הים תיכוני. משמש גם כצמח תבלין. קיסר ושמידע, 2009
Scabiosa argenteaתגית קיציתשלמונייםרב-שנתי, עשבוניאביבצמח הפורח בסגול בהיר באביב, בקיץ ובסתיו. נפוץ בכל החבל הים תיכוני.קיסר ושמידע, 2009
Scabiosa proliferaתגית מצויהשלמונייםחד-שנתיאביבצמח גבוה, הפורח בלבן בסוף האביב. לרוב מופיע בכתמים. נפוץ בכל אזור הים התיכון. מופיע בעיקר בשולי שדות בור ובמעזבות.

איזיקוביץ, 2010;

קיסר ושמידע, 2009;

קמינר, 2011

Senecio joppensisסביון יפומורכביםחד-שנתיאביבצמח בשרני הפורח בצהוב, לרוב מופיע בכתמים. נפוץ בחולות מישור החוף, בעיקר קרוב לאזור רסס הים. קיסר ושמידע, 2009
Senecio vernalisסביון אביבימורכביםחד-שנתיחורף ואביבצמח הפורח בצהוב בחורף ובאביב. אחד הצמחים הנפוצים בישראל. מופיע במרבדים גדולים, בעיקר בחבל הים תיכוני בצדי דרכים, בשדות נטושים ובשטחים פתוחים.

איזיקוביץ, 2010;

קיסר ושמידע, 2009

Silybum marianumגדילן מצוימורכביםחד-שנתיאביבקוץ חד-שנתי גבוה, הפורח בסגול ולעתים בלבן. גדל בעיקר בשולי דרכים, בשולי שדות ובמעזבות. מופיע בעיקר במקומות העשירים בתרכובות חנקן ומזוהמים בזבל או באשפה. קיסר ושמידע, 2009
Sinapis albaחרדל לבןמצליביםחד-שנתיחורף ואביבצמח זקוף. הפריחה צהובה בחורף ובאביב. שכיח מאוד בכתמים גדולים. מופיע בשדות בור ובאזורים עתירי חנקן, דוגמת צדי דרכים ומעזבות, וכן בשולי שדות חקלאיים. נפוץ בצפון הארץ ובמרכזה.

קיסר ושמידע, 2009;

קמינר, 2011

Sinapis arvensisחרדל השדהמצליביםחד-שנתיחורף ואביבצמח זקוף, הפורח בצהוב בחורף ובאביב. מופיע בעיקר כעשב רע בשולי שדות חקלאיים. נפוץ מאוד בחבל הים תיכוני בקרקעות כבדות בשולי דרכים ובשדות בור.קיסר ושמידע, 2009
Stachys palaestinaאשבל ארץ-ישראלישפתנייםבן-שיחאביב וקיץצמח ירוק-עד, העטוי בגבעוליו ובעליו כסות של שערות לבנות. הפריחה ורודה וארוכה. גדל בעיקר מתוך גומחות קטנות שבין סלעים וצוקים. נפוץ בצפון הארץ ובמרכזה. להב, 2012
Tamarix niloticaאשל היאוראשלייםעץסתיו, אביב וקיץחסכן במים, עמיד מאוד לתנאי יובש ומליחות. פורח מרבית ימות השנה. הפרחים ורדרדים זעירים, הערוכים באשכולות צפופים. נפוץ בין מיני האשל בארץ וגדל לכל אורכה.קיסר ושמידע, 2009
Tamarix passerinoidesאשל מתנניאשלייםעץאביב, קיץ וסתיוחסכן במים, עמיד מאוד לתנאי יובש ומליחות. פורח מרבית ימות השנה. הפרחים ורדרדים זעירים, הערוכים באשכולות צפופים. גדל באזורי מליחות בבקעת ים המלח ובערבה.קיסר ושמידע, 2009
Tamarix tetragynaאשל מרובעאשלייםעץאביבפורח בוורוד באביב. נפוץ במישור החוף, בבקעת הירדן, בבקעת ים המלח, בנגב ובערבהקיסר ושמידע, 2009
Teucrium creticumגעדה כרתיתשפתנייםבן-שיחקיץ וסתיופורח בוורוד במשך כל הקיץ. שכיח בקרקעות קירטון בחבל הים תיכוני, ומצוי בעיקר באזורי ההרים בצפון הארץ ובמרכזה. קיסר ושמידע, 2009
Teucrium divaricatumגעדה מפושקתשפתנייםבן-שיחאביב וקיץצמח עשבוני רב-שנתי הפורח באביב ובתחילת הקיץ בוורוד עז. נפוץ בבתה ובגריגה בחבל הים תיכוני, בעיקר על קרקעות טרה רוסה.קיסר ושמידע, 2009
Thymus vulgarisבת-קורנית פשוטהשפתנייםבן-שיחקיץבן-שיח עשבוני, חסכן מים, זקוף ומסתעף, המשמש כתבלין. הפרחים סגולים קטנים. מתאים לכל אזורי הארץ. עמיד לקרה, לשרב ולגיר, ורגיש למליחות. מאגר מידע שעל יד תחום הנדסת הצומח וגנים בוטניים
Trifolium campestreתלתן חקלאיקטניותחד-שנתיאביבעשב הפורח בצהוב באביב בכתמים קטנים. נפוץ בכל הארץ, מצפון הנגב ועד החרמון. דן איזיקוביץ, 2010
Trifolium clypeatumתלתן תריסניקטניותחד-שנתיאביבעשב הפורח בכתמים בלבן-ורוד. נפוץ בכל החבל הים תיכוני בשדות בור. קמינר, 2011
Trifolium fragiferumתלתן הביצותקטניותרב-שנתי, עשבוניקיץ וסתיועשב הפורח בוורוד בקיץ בכתמים גדולים. גדל בעיקר בקרקעות כבדות לחות, סמוך לביצות ולמעיינות ובדשאים מושקים. בקיץ זמין מאוד לדבורים הבאות להתקרר באזור המים ולאסוף צוף. נפוץ ליד מקורות מים בחבל הים תיכוני.קיסר ושמידע, 2009
Trifolium palaestinumתלתן פלישתיקטניותחד-שנתיאביבעשב הפורח בוורוד-לבן באביב בכתמים קטנים. גדל בקרקעות חול. מיוצב, לאורך מישור החוף ומעט בנגב הצפוני.קיסר ושמידע, 2009
Trifolium purpureumתלתן הארגמןקטניותחד-שנתיאביב וקיץעשב זקוף, הפורח באביב ובתחילת הקיץ בוורוד-סגול. גדל בכתמים צפופים מצפון הנגב ועד החרמון בבתות ובגריגות.

איזיקוביץ, 2010;

קיסר ושמידע, 2009;

קמינר, 2011

Trifolium repensתלתן זוחלקטניותרב-שנתי, עשבוניאביב וקיץצמח זוחל, הפורח בוורוד-לבן במשך הקיץ. נפוץ בבתי גידול לחים בגליל, בגולן ובעמק החולה, וכן במדשאות באזורים נוספים בארץ.קיסר ושמידע, 2009
Trifolium resupinatumתלתן הפוךקטניותחד-שנתיאביבעשב הפורח בוורוד בכתמים צפופים במהלך האביב. נפוץ מאזור שפלת החוף ועד החרמון בבתות ובגריגות. קיסר ושמידע, 2009
Trifolium stellatumתלתן כוכבניפרפרנייםחד-שנתיאביבעשב הפורח בוורוד-לבן באביב. נפוץ מצפון הנגב ועד החרמון בבתות ובגריגות.להב, 2012
Ulmus canesens.אולמוס שעירמישייםעץעץ נשיר, נדיר, גדל בערוצי נחלים, הפורח באביב לפני הלבלוב בפרחים  שאינם בולטים.מסד, 1978
Valeriana dioscoridesולריאנה איטלקיתולריאנייםרב-שנתי, עשבוניאביבצמח זקוף וגבוה, עד 1 מ'. פריחה לבנה-ורדרדה באביב. גדל בין סלעים וצוקים בהרים, בעיקר הרי יהודה, הכרמל, הגליל והגלבוע.להב, 2012
Verbascum sinuatumבוצין מפורץלועניתייםדו-שנתיקיץ וסתיוצמח זקוף וגבוה, עד 1.5 מ'. בשנתו השנייה פורח בצהוב במשך האביב, הקיץ והסתיו. גדל בקרקעות כבדות ושכיח במיוחד בצדי דרכים ובמעזבות. נפוץ מצפון הנגב ועד החרמון. קיסר ושמידע, 2009
Zilla spinosaסילון קוצנימצליביםשיח ובן-שיחאביבצמח קוצני מדברי רב-שנתי, הפורח בוורוד באביב המאוחר. גדל בערוצים רחבים במדבר. נפוץ בנגב, בערבה ובאזור אילת. קיסר ושמידע, 2009
Ziziphus lotusשיזף השיחאשחרייםשיחאביבצמח גדול וקוצני, הפורח באביב בפרחים ירוקים-צהבהבים המפרישים צוף רב. שכיח במדרונות אבניים ובקרקעות סחף בעמקים, בעיקר באזורי הספר שבין החבל הים תיכוני למדבר. נפוץ מבקעת הירדן ועד עמק החולה. קיסר ושמידע, 2009

להורדת קובץ הדפון - מיון לפי שמות לועזיים  

 

 

משרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בביתhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/herbs.aspxמשרד החקלאות מציג: המדריך לגידול גן ירק וצמחי תבלין בבית
קול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויhttps://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/kolkore_gan_noy.aspxקול קורא להגשת תקצירים להרצאה, פוסטר או תצוגה בכנס מחקרים וחידושים בגן הנויתחום הנדסת הצומח במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מקיים כנס לכלל הציבור בנושא מחקרים וחידושים בגן הנוי.
סיפורי עצים https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/maagar_sipury_etzim_2018.aspxסיפורי עצים לקראת חגיגות ה-70 לעצמאות המדינה, העלנו לאינטרנט את אתר הטיולים בעקבות עצים. באתר זה מופיעים 70 טיולים בעקבות עצים המלווים את המדינה לתולדותיה, בעיר, בכפר, בגנים בוטניים ובשטחים פתוחים.