​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הוועדה המיוחדת הוקמה מתוקף חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005. בהתאם לסעיף 137 לחוק, הוועדה המיוחדת מוסמכת לאשר תשלום מיוחד, לפנים משורת הדין, למי שלא עומד בתנאי הזכאות לפיצויים לפי החוק. תשלום מיוחד מאושר אם מצאה הוועדה כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לעשות כן. 


 
ההחלטות מתפרסמות לפי סדר כרונולוגי מהוועדה המאוחרת למוקדמת. 

 

​​

מספר ועדה
קישור להחלטת הוועדה
תאריך קבלת ההחלטה
ועדה מספר 318/05/2005
ועדה מספר 531/05/2005
ועדה מספר 531/05/2005
ועדה מספר 1511/08/2005
ועדה מספר 1227/07/2005
ועדה מספר 1408/08/2005
ועדה מספר 531/05/2005
ועדה מספר 1303/08/2005
ועדה מספר 716/06/2005
ועדה מספר 1408/08/2005
ועדה מספר 1511/08/2005
ועדה מספר 1408/08/2005
ועדה מספר 1120/07/2005
ועדה מספר 531/05/2005
ועדה מספר 716/06/2005
ועדה מספר 1511/08/2005
ועדה מספר 1511/08/2005
ועדה מספר 1511/08/2005
ועדה מספר 1511/08/2005
ועדה מספר 1616/08/2005
  
דף קודם
הבא לעמוד אחרון