​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הוועדה המיוחדת הוקמה מתוקף חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005. בהתאם לסעיף 137 לחוק, הוועדה המיוחדת מוסמכת לאשר תשלום מיוחד, לפנים משורת הדין, למי שלא עומד בתנאי הזכאות לפיצויים לפי החוק. תשלום מיוחד מאושר אם מצאה הוועדה כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לעשות כן. 

החלטות הוועדה המיוחדת מתפרסמות באופן שוטף באתר משרד הבינוי והשיכון, תוך השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים העלולים לפגוע בפרטיות או בסודות מסחריים. 

 
ההחלטות מתפרסמות לפי סדר כרונולוגי מהוועדה המאוחרת למוקדמת. 

 

​​

מספר ועדה
קישור להחלטת הוועדה
תאריך קבלת ההחלטה
ועדה מספר 7005/06/2006
ועדה מספר 7005/06/2006
ועדה מספר 7005/06/2006
ועדה מספר 7005/06/2006
ועדה מספר 7005/06/2006
ועדה מספר 7212/06/2006
ועדה מספר 7319/06/2006
ועדה מספר 7421/06/2006
ועדה מספר 7421/06/2006
ועדה מספר 7421/06/2006
ועדה מספר 7526/06/2006
ועדה מספר 7526/06/2006
ועדה מספר 7628/06/2005
ועדה מספר 7630/11/2006
ועדה מספר 7628/06/2006
ועדה מספר 7731/07/2006
ועדה מספר 7703/07/2006
ועדה מספר 7703/07/2006
ועדה מספר 7805/07/2006
ועדה מספר 7805/07/2006