​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​הוועדה המיוחדת הוקמה מתוקף חוק יישום תכנית ההתנתקות, התשס"ה-2005. בהתאם לסעיף 137 לחוק, הוועדה המיוחדת מוסמכת לאשר תשלום מיוחד, לפנים משורת הדין, למי שלא עומד בתנאי הזכאות לפיצויים לפי החוק. תשלום מיוחד מאושר אם מצאה הוועדה כי מתקיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות לעשות כן. 

החלטות הוועדה המיוחדת מתפרסמות באופן שוטף באתר משרד הבינוי והשיכון, תוך השמטת פרטים מזהים ונתונים אחרים העלולים לפגוע בפרטיות או בסודות מסחריים. 

 
ההחלטות מתפרסמות לפי סדר כרונולוגי מהוועדה המאוחרת למוקדמת. 

 

​​

מספר ועדה
קישור להחלטת הוועדה
תאריך קבלת ההחלטה
ועדה מספר 2923/11/2005
ועדה מספר 2902/10/2005
ועדה מספר 2923/11/2005
ועדה מספר 2902/10/2005
ועדה מספר 2923/11/2005
ועדה מספר 2923/11/2005
ועדה מספר 2923/11/2005
ועדה מספר 3130/11/2005
ועדה מספר 3208/12/2005
ועדה מספר 3208/12/2005
ועדה מספר 3208/12/2005
ועדה מספר 3414/12/2005
ועדה מספר 3414/12/2005
ועדה מספר 3414/02/2006
ועדה מספר 3414/12/2005
ועדה מספר 3519/12/2005
ועדה מספר 3519/12/2005
ועדה מספר 3519/12/2005
ועדה מספר 3702/01/2006
ועדה מספר 3702/01/2006