​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​

שם הטופס
קישור לטופס
כתב ויתור ושיבוב לעניין מס רכישה
טופס בקשה לקבלת הלוואה עומדת מיוחדת לפנים משורת הדין לסילוק תביעות של בגירים שמרכז חייהם ביום הקובע היה בישוב מפונה ואינם זכאים לפיצוי בשל בית מגורים
אישור בנק לחשבון מוגן
אישור בנק לחשבון מיוחד
אישור בנק לחשבון פיצויים
טופס בקשה למענק מיוחד בשל שכר דירה - החלטת ועדה מיוחדת
טופס בקשה למענק מיוחד בשל שכר דירה - החלטת ועדה מיוחדת 348
טופס בקשה למקדמה על חשבון מענק נוסף לשכר דירה - 180-4
טופס תביעה - הארכת דמי הסתגלות ותיקון פיננסי מאוחד
בקשה למענק מיוחד בגין שכר דירה
טופס בקשה לרכישה/השכרה של מבנה מתועש יביל כבית קבע
כתב ויתור ושיבוב לענין מס רכישה
טופס תביעה - הצהרה ותביעה לקבלת קצבת התאמה לשכירים
בקשה לקבלת תוספת פיצוי לשומה פרטנית והודעה על ויתור תביעות
בקשה לקבלת תוספת פיצוי נורמטיבית והודעה על ויתור תביעות
טופס בקשה להעתקת קרווילה כבית קבע
טופס תביעה - קבלת פיצוי בשל קרקע
הגשת בקשה לוועדה המיוחדת
בקשה לקבלת חוות דעת בעניין גודל וסוג מבנה עסק בשטח שפונה
שיפוי בגין מבנה - כתב ויתור למפעל שטרם הגיש בקשה למרכז ההשקעות
שיפוי בגין מבנה - כתב ויתור למפעל שהגיש בקשה למרכז ההשקעות
שיפוי חממות - כתב ויתור וקיזוז חקלאי שקיבל מענק לפי סעיף 70(ג) לחוק
שיפוי חממות - כתב ויתור וקיזוז חקלאי שלא קיבל מענק לפי סעיף 70(ג) לחוק
טופס תביעה - מענק סעיף 70 וקצבת התאמה מאוחד
הצהרה ותביעה להגדלת מענקים לפי סעיף 70 (א) ולקבלת שיפוי בשל השקעות בעסק ממשיך
תצהיר פתיחת חשבון פיצויים לעסק של יחיד