הנחיות ראש ועדת הזכאות

 

 

הנחיות ראש ועדת הזכאותhttps://www.moag.gov.il/tnufa/vaadat_zakaut/Pages/hanchaiot_rosh_vaadat_zakaaut.aspxהנחיות ראש ועדת הזכאותהנחיות ראש ועדת הזכאות
הנחיות ראש ועדות הזכאות בעניין שומה פרטניתhttps://www.moag.gov.il/tnufa/vaadat_zakaut/Pages/hanchayot_rosh_vaada_shuma.aspxהנחיות ראש ועדות הזכאות בעניין שומה פרטניתהנחיות ראש ועדות הזכאות בעניין שומה פרטנית