2011

 

 

דיווח כחול הלשון זן 8 ל-O.I.Ehttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/archion/2009/Pages/khol_lashon_zan_8.aspxדיווח כחול הלשון זן 8 ל-O.I.Eדיווח כחול הלשון זן 8
כחול הלשון זן 24 הודעת המשך 2 ל-O.I.Ehttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/archion/2009/Pages/khol_lashon_24.aspxכחול הלשון זן 24 הודעת המשך 2 ל-O.I.Eכחול הלשון זן 24
כחול הלשון הודעת המשך 1 ל-O.I.Ehttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/archion/2009/Pages/khol_lashon_hemshech_5_09.aspxכחול הלשון הודעת המשך 1 ל-O.I.Eכחול הלשון