הדו"ח ישלח באמצעות דואר אלקטרוני בלבד ויהיה בפורמט PDF המוכן להדפסה כולל חתימה אלקטרונית של המעבדה. לא ישלח דו"ח מקורי בדואר. להוכחה ואימות אותנטיות הדו"ח ניתן לצפות ולהוריד אותו באתר המרכז הארצי לרישום כלבים.
​מכתב לרופאים​ - שינוי במתכונת משלוח דו"ח תוצאות נוגדני כלבת לבע"ח המ​יועדים ליצוא​