אנו מבקשים להביא לידיעת ציבור מגדלי הפטמים כי בשלב זה לא ניתן היתר לאכלוס פטמים בלולי סוללה.​

הודעה לציבור מגדלי פטמים לגבי איסור גידול פטמים בלולי סוללות