פיקוח על גידול ושווק דגי מאכל

​​​​​בתוקף היות השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות "רשות המוסמכת" בנושא הפיקוח הווטרינרי על גידול ושווק דגי מאכל (בריכות וחוות גידול בים) תחומי אחריותם כוללים:

א. גידול דגים.
ב. תחנות מיון ואריזת דגי מאכל לשיווק.
ג. הובלת דגים לתחנות המיון ולשווקים.
ד. פיקוח על עיבוד דגים ומוצריהם לייצוא.

תחומי אחריות הרופא הווטרינר הראשי של המחלקה לפיקוח על מוצרים מהחי

א. פיתוח וגיבוש נהלים המבטיחים כי עקרונות הפיקוח הווטרינרי על המדגה יחולו על  כל שרשרת הייצור לרבות גידול,            מיון ושווק דגי מאכל בישראל ברמה השווה למתקיים בנושאים אלה באיחוד האירופאי (איכות מים, תוספי מזון, בדיקות            ​מיקרוביולוגיות, בדיקות כימיות ובדיקות אורגנולפטיות).

ב. יישום ואכיפה של נהלי הפיקוח הווטרינרי בכל שרשרת הייצור.

דרישות יסוד הפיקוח הווטרינרי על חוות גידול דגי מאכל בישראל

  • רישיון עסק על פי תקנות רישוי עסקים.
  • אישור ראשוני של החווה על ידי השירותים הווטרינריים כמקום מאושר לגידול דגי מאכל.
  • מבדקים וטרינריים תקופתיים לניטור המצב התברואי בחווה על מנת לוודא כי גידול הדגים מבטיח כשירותם למאכל אדם.

שלבים בתהליך אישור חוות גידול דגי מאכל בידי השירותים הווטרינריים

1. הגשת בקשה רשמית על ידי הבעלים אשר תכלול הפרטים הבאים: 
א. שם המשק, מיקום חוות הגידול, הבעלים, סוגי הדגים לגביהם מבוקש האישור. 
ב. בנוסף יש לצרף האישורים הבאים: 
- רישיון עסק תקף (מהרשות המקומית).
- תרשים הנדסי של חוות הגידול בקנה מידה של 1:500 הכולל בריכות, דרכי גישה, מבנים ומתקנים. 
- אישור ועדת התכנון והבניה להקמת חוות הגידול.

2. בדיקת החווה בידי נציג השירותים הווטרינריים לבחינת מתקניה והתפעול התברואי.

3. ניתוח ממצאי המבקר מבדיקת החווה והוצאת היתר הפעלה לחוות גידול העומדת בדרישות.

חוות גידול שמצבה התברואי ו/או תפעולה אינו מתקיים על פי הנדרש בעליה ידרשו לתקן הליקויים תוך פרק זמן שיקבע המבקר. אי עמידה בלו"​ז לתיקון הליקויים תוביל למניעת שיווק הדגים מהמשק.

ביקורת השירותים הווטרינריים בחוות גידול - נושאים עיקריים לבחינה

ממצאי הביקורת מתועדים בעזרת שאלון ומשמשים בסיס להערכת מצב חוות הגידול. השאלון כולל:
א. פרטים כלליים אודות מפעילי החווה.
ב. אישורי הפעלה על פי החוק (וועדת תכנון ובניה, רישיון עסק תקף וכו').
ג. מאפייני הייצור ומרכיביו (היקפי ייצור שנתיים מקור הדגיגים, סוגי הדגים, סוג המדגה, מספר בריכות, מקור מים, ספק         המזון, ספק שרותי הבריאות לחווה.
ד. נתונים אודות הצוות המפעיל ומספר העובדים.
ה. נתונים אודות תברואה כללית.
ו. תיעוד.

מסקנות הביקורת תקבענה:

א. רישום החווה כדין על ידי השירותים הווטרינריים ומתן היתר הפעלה (בתוקף לשנה).
ב. פסילת החווה לשיווק דגי מאכל עקב אי התאמה.
ג. דרישה לתיקון ליקויים וביקורת חוזרת לאחר דווח הבעלים על תיקון כל הנדרש.

הפיקוח הווטרינרי למיון ואריזת דגי מאכל - עקרונות

1. אישור הקמת תחנות מיון ואריזה לדגי מאכל טריים על ידי השירותים הווטרינריים.
2. על המבקש להקים/להפעיל תחנת אריזה - להגיש למנהל השירותים הווטרינריים בקשה רשמית בצירוף תכנית המבנה        והציוד ופרטים אודות ימי הייצור וכושר הקליטה המבוקש.
3. אישור הבקשה לבית האריזה מותנה בקיום הדרישות הבאות:
א) תכנית המבנה והציוד מאפשרת שמירה על מצב סניטרי נאות בכל שעות הייצור.
ב) ניתן למנות וטרינר מפקח לבית האריזה.
4. כתב אישור בית האריזה יכלול:
א) רשימת המבנים והציוד הנכללים בבית האריזה.
ב) כושר הקליטה, האריזה והמיון בבית האריזה.
ג) שם הווטרינר המפקח.
5. חובת בעל/מפעיל בית האריזה:
א) להפעיל בית האריזה על פי תנאי היתר ההפעלה.
ב) להפעיל בבית האריזה תכניות ונהלים מאושרים להבטחת בטיחות המזון המעובד.

תכניות לבטיחות המזון בתחנת מיון ואריזת דגי מאכל

בכל בית אריזה מאושר תופעלנה התכניות הבאות:
א. מערכת לניתוח סיכונים ובקרה על נקודות קריטיות בייצור (HACCP).
ב. מערכת להבטחת המשטר ההיגייני בתחנה (SPS).
ג. מערכת להבטחת ההיגיינה בתהליכי הייצור (SSOP).
ד. מערכת להבטחת תברואת הסביבה.
*כל התכניות חייבות באישור השירותים הווטרינריים.

שינוע דגים חיים לתחנות המיון והאריזה

א. הובלת דגים לתחנת האריזה תעשה בליווי תעודת בריאות חתומה בידי וטרינר מטפל.
ב. שינוע הדגים יעשה לפי דרישות הנוהל בנושא זה.
ג. ברכב יעודי שאושר על ידי וטרינר ממשלתי על פי תקנות מחלות בעלי חיים (הסדרת תנועת בעלי חיים בישראל).

פיקוח וטרינרי על "עקיבות" הדג המשווק

דרישות השירותים הווטרינריים מחייבות כי הדג המשווק למאכל יסומן במתכונת אשר תאפשר לרשויות הפיקוח להחזר כל המידע הקשור בייצור המוצר החל בחוות הגידול דרך תחנות המיון והאריזה ועד מקום השיווק לצרכן. אריזות דגים מצוננים/קפואים לשווק תסומנה בתוויות עם סמל הפיקוח הווטרינרי של תחנת המיון והאריזה.

משחטות ומפעלים מאושרים לייצוא מוצרים מן החי

מתקנים מאוש​רים – היחידה לפיקוח על מוצרים מן החי ​​