נוהל השתתפות המדינה במימון ניתוחים לצמצום התרבות חתולי רחוב לשנת 2018

בהתאם לסעיף 14 א לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד - 1994, על שר החקלאות ופיתוח הכפר, לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה, לקבוע הוראות לעניין הדרכים בהן תפעל המדינה לצמצום התרבות של בעלי חיים משוטטים. עוד נקבע בסעיף כי תקציב שנתי בסך 4.5 מיליון ₪ למימון פעולות כאמור ייקבע בתחום פעולה נפרד בסעיף תקציב המשרד בחוק התקציב השנתי. משרד החקלאות ופיתוח הכפר )להלן המשרד( פועל לשיפור רווחתם של חתולי הרחוב ולשיפור - איכות חייהם של התושבים.

המשרד גיבש תכנית למתן תמיכה לרשויות מקומיות שיפעלו לביצוע ניתוחי עיקור או סירוס של חתולי רחוב. מטרת התמיכה לצמצם את הסבל הכרוך בחיי רחוב עבור החתולים מצד אחד, ומצד שני לצמצם את מספרם באותם מקומות בהם ריבויים מהווה מפגע סביבתי או תברואתי.
היקף התקציב שצפוי לעמוד לצורך התמיכה הינו 4.5 מלש"ח

לצורך הגשת בקשה יש לשים לב לתנאי התמיכה על מנת שהבקשה תוגש כנדרש (דרך פורטל מרכבה בלבד).

א. כל רשות תעודכן במייל ובטלפון במקרה בו טפסים חסרים או שאינם תקינים. באחריות הרשות לתקן או להוסיף טפסים ולוודא שכל טפסיה אכן אושרו על ידנו במערכת מרכבה.

ב.  עקב עומס מטלות לא נוכל לפנות שוב ושוב לרשות שלא הגישה בקשה כנדרש. יש להתייחס להנחיות ולבקשות לתיקון ולהבהרה. לא ישלחו התראות חוזרות לגבי הצורך בהשלמות ותיקונים.

ג. ​ בנוהל התמיכה יש התייחסות למועד אחרון להגשת בקשה ולמועד אחרון לתיקונים. המשמעות של רשות מקומית שלא תשלים את הזנת כל המסמכים הנדרשים בזמן, היא אי עמידה בתנאי הסף ובקשה זו לא תידון כלל בוועדת התמיכות.

המועד האחרון להגשת בקשה הוא 31.1.2018.

לשאלות או בירורים ניתן ליצור קשר עם ימית בטלפון 03-9688959 בימים א'-ה', בשעות 08:30 עד 13:00, או בדוא"ל: TNR@moag.gov.il 

 

 

ימי אימוץ אזוריים של כלבים https://www.moag.gov.il/services/maagarey_meyda/dogcenter/Pages/imutz_klavim.aspxימי אימוץ אזוריים של כלבים
משרד החקלאות, רשות הטבע והגנים ומקלט הקופים בבן שמן פינו שבעה קופים מפינת חי בשרוןhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Abuse_Monkeys.aspxמשרד החקלאות, רשות הטבע והגנים ומקלט הקופים בבן שמן פינו שבעה קופים מפינת חי בשרון
מפקחי משרד החקלאות פינו והצילו סוס במצב קשה שננטש, נפצע וסבל מהזנחה סמוך ליישוב אזורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/Horse_abandonment.aspxמפקחי משרד החקלאות פינו והצילו סוס במצב קשה שננטש, נפצע וסבל מהזנחה סמוך ליישוב אזור