ועדה מייעצת לתחום צער בעלי חיים

רקע

​​​​הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים הוקמה בעקבות החלטת ממשלה 833, מיום 13.12.2015.

הוחלט בהחלטה זו, בין היתר, להקים וועדה מייעצת לתחום צער בעלי חיים במטרה לקדם את ההגנה על בעלי חיים ורווחתם בהתאם לחוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים), התשנ"ד – 1994 (להלן: החוק), ובשל נחיצותו של ידע ווטרינרי מקצועי לטיפול בתחום צער בעלי חיים בהתאם לחוק, הזיקה ההדוקה בין בריאות בעלי חיים לרווחתם ובשים לב למצב הרווח בעולם, הוחלט לבחון את האחריות המיניסטריאלית על תחום צער בעלי חיים ולנקוט בשורת צעדים לתגבור הפעילות בתחום, במסגרת אחריות משרד החקלאות ופיתוח הכפר.

אחד הצעדים שננקטו הוא הקמת ועדה ציבורית מייעצת לשר ולממשלה, לצורך חיזוק השקיפות ולהגברת השיתוף של גופים חוץ ממשלתיים במעשה בתחום.

תפקידי הוועדה  

 

 1. ​לייעץ לשר החקלאות ולממשלה בגיבוש מדיניות בתחום ההגנה על חיות המשק וחיות בית וקידום לרווחתם.
 2. להוות גורם שיש להיוועץ בו בטרם התקנת תקנות וקידום הצעות חוק ממשלתיות בתחום צער בעלי חיים. הוועדה תבחן תקנות והצעות חוק בראי אינטרס ההגנה על בעלי חיים וקידום רווחתם, תוך התייחסות למכלול השיקולים הנוגעים בדבר, לרבות צרכי החקלאות, המשק והכלכלה ויחסי סחר החוץ של ישראל ותגיש המלצה מנומקת לשר החקלאות.
 3. לקבל דיווחים חציוניים מהגורמים העוסקים בתחום בעניין יישום החוק והתקנות שהותקנו מכוחו, בדגש על תחומי פיקוח, אכיפה ותביעה, בהתאם לעניין ולצורך.
 4. הגשת דיווחים עתיים לשר ולמשלה, בהתאם לעניין ולצורך.
 5. החלטות הוועדה תתקבלנה ברוב דעות. היו הדעות שקולות – יכריע יו"ר הוועדה. הוועדה תתכנס לכל הפחות שלוש פעמים בשנה או לבקשת שר החקלאות, ותקבע את סדרי פעולתה ונוהל דיוניה בתוך שנה ממועד קבלת החלטה זו.

סדרי עבודה  

התכנסות הוועדה

 • קביעת תאריכי התכנסות מדי שנה, למשך שנה שלמה ופרסומם באתר השירותים הוטרינרים.
 • התכנסות הוועדה אינה תלויה במספר נציגים מינימלי.
 • יש להגיש נושאים לדיון חודש מראש לד"ר אירה שניר באמצעות דוא"ל Iras@moag.cog.il.
 • נושאי הדיון יופצו מראש לפני כל התכנסות.
 • נציגים אשר נבצר מהם להגיע מתבקשים לשלוח ממלא מקום בעל מינוי זמני לצורך ההחלפה.
פרסום מידע מקדים באתר השירותים הווטרינרים

 • החלטת הממשלה 833, אשר מכוחה הוקמה הוועדה.
 • מידע בדבר תפקידיה וסמכויותיה של הוועדה.
 • סדרי עבודת הוועדה.
 • מידע תמציתי על חברי הועדה ותחום עיסוקם.
 • פרטי מזכירת הוועדה.
פרסום מידע הנוצר על ידי הועדה ומתעד את עבודתה

 • פרסום פרוטוקול מתומלל של התכנסות הועדה באתר השירותים הווטרינרים, במועד שלא יאוחר מחודש לאחר התכנסות הוועדה.
 • פרסום המלצת הועדה לשר ולממשלה באתר שירותים הווטרינרים, לאחר שהוגשה לשר.
 • פרסום תוצאות ההצבעה לגבי המלצת הועדה יחד עם פרסום ההמלצה.

הרכב הוועדה  

 

​שםמינוי של​​תפקיד​בעלי זכות הצבעה
​ד"ר אמיר שטיינמן נציג האקדמיה בהמלצת השריו"ר הועדה המייעצת​כן
​ד"ר אירה שניר
משרד החקלאות​מרכזת הוועדה
​ד"ר תמיר גשןמשרד החקלאות - שו"ט​מנהל השירותים הווטרינריים (בפועל)כן​
ד"ר חן הניג
משרד החקלאות - שו"ט​ממונה לפי חוק צער בעלי חיים​​כן
​עו"ד אודליה אסולין - דגנימשרד החקלאות - לשכה משפטית​​ממונה ייעוץ משפטי
​ד"ר חמד פארסמשרד החקלאות - שו"ט​ר.ו. ממשלתי, סגן מנהל לשכה וטרינרית גליל-גולן​כן
גלעד קצב
משרד האוצר​רפרנטית חקלאות​כן​
​ד"ר אבי צרפתיארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות
יו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים ברשויות המקומיות
כן
עוז כ"ץ / ד"ר דוד אסףמשרד הכלכלה​מנהל מינהל תעשייה \ תחום סביבה​כן
​גלי דוידסון​המשרד להגנת הסביבה​ראש אגף הגנה על בע"חכן​
​ד"ר בועז שחםהמשרד להגנת הסביבה​נציג בעל השכלה בתחומי הווטרינריה או מדעי בע"ח​​כן
​עו"ד יוסי וולפסון המשרד להגנת הסביבה​נציג ארגונים למען בע"ח​​כן
​דפנה דעואלהמשרד להגנת הסביבה​נציג ארגונים למען בע"ח​כן​
​עו"ד גל דבוש
משרד המשפטים​רפרנטית חקלאות​כן​
​רו"ח צחי חמדני המשרד לשירותי דת ​יועץ מקצועי לשר​כן​
עו"ד שרון סיני
​משרד הפנים​ממונה על הוועדה לבדיקת כשירות מינויים בתאגידים עירוניים
כן​
​פרץ שורקמשרד החקלאות - אירגוני החקלאים​התאחדות מגדלי הבקר בישראל​כן​
​גליה שגיאהתאחדות התעשיינים​מנהלת איגוד תעשיות המזון​כן​
​ד"ר דפנה ססלרמשרד הבריאות​מפקחת במועצה לניסויים בבעלי חיים​כן​
​ד"ר יצחק סמינההסתדרות הרופאים הווטרינרים לחיות בית בישראל​יו"ר הסתדרות הרופאים ​הווטרינרים לחיות הבית בישראל​כן
​ד"ר חיליק מרום
​ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות בית בישראליו"ר ארגון הרופאים הווטרינרים לחיות הבית בישראל​כן
​​

 

פרוטוקולים, החלטות וסיכומי ישיבות  

פרוטוקול הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים, בנושא כלבים משוטטים: גיבוש דרכי פעולה לאימוץ אחראי - 31.10.19

פרוטוקול הוועד​ה המייעצת לתחום צער בעלי חיים - 25.7.19, דיון בנושא כלבים משוטטים

פרוטוק​ול הוועדה המייעצת לתחום בעלי חיים - 4.4.19, דיון בנושאים שונים

פרוטוקו​ל הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים - דיווח לשנת 2018 של גורמי אכיפה ותביעה בנושא צער בעלי חיים

פרוטוקול ​הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים בנושא חקיקה - 6.12.18

המלצת הוועדה המייעצת לשר ולממשלה לתחום צער בעלי חיים - דיון בנושא כלבים משוטטים בישראל - 25.10.18

פרוטוקול הוועדה המייע​צת - כלבים משוטטים​ 26.3.18​​

פרוטוקול הוו​עדה המייעצת בנושא כלב​ים משוטטים, הכולל נוסח המלצה יבוא מקנה 26.12.17

המלצת הוועדה המייעצת לשר ולממשלה, לתחום צער בעלי חיים בנושא יבוא מקנה - 26.12.17​

פרוטוקול הוועדה המייעצת 18.7.2017

סיכ​ום ישיבת הוועדה המייעצת 8.6.17, הכולל המלצת הוועדה בנושא השרה כפויה במטילות