2017

​​בהתאם לפקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש), התשמ"ה- 1985, חלה על כל אדם (מגדל, וטרינר, אחר) חובה לדווח מיידית לשירותים הווטרינריים על כל מחלה רשומה או חשד למחלה רשומה בבעלי חיים. חובת הדיווח חלה גם על ממצאי מחקרים כגון סקרים סרולוגיים, יזומים או אחרים.


לאחר העדכון האחרון של רשימת מחלות בעלי חיים ב- OIE בוצעה בשירותים הווטרינריים הערכה מחודשת של
רשימת המחלות החייבות דיווח בישראל ונעשתה התאמה של העדכונים למצב האפידמיולוגי בישראל, במטרה לשפר את השליטה בהתפשטותן.

להלן רשימת המחלות החייבות דיווח בבעלי חיים החיים במים לשירותים הווטרינריים