במדינת ישראל, השימוש בזבל עופות להזנת בעלי חיים, מוסדר בשתי חקיקות: 

בתקנות מחלות בעלי חיים (האבסה), תשס"א 2001.

בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסחר בו), תשל"א 1971.

להלן דגשים לגבי הזנת יונקים בזבל עופות בהתאם לתקנות ולצו הנ"ל.

למידע מורחב