בקשות לחידוש היתרים לשנת 2014 יש להגיש לאגף המספוא בשירותים הווטרינריים למייל: mispo@moag.gov.il עד לתאריך 30/10/13. לטופס הבקשה יש לצרף את כלל המסמכים והתעודות הנדרשים לבדיקה.

לתשומת ליבכם אי עמידה בלוחות הזמנים ו/או הגשת בקשות חסרות עלולות לגרום לאי חידוש היתרים במועד.

דרישות למתן היתר לייצור וסחר במספוא

למידע מורחב