אושר סופית החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014. החוק נועד להסדיר באופן כולל ועדכני את הפיקוח על יצור ושיווק מזון לבעלי חיים, על ידי הבטחת שרשרת הבטיחות של ייצור המזון מן החי, לפי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות של פיקוח ועקיבות המזון לבעלי חיים משלב הייצור ועד להזנת בעלי החיים, וזאת כדי לאפשר עקיבות של תהליכי הייצור והשיווק עד לשלב השיווק של מזון לאדם, לפי התפיסה: "מהמשק לצלחת"  "Farm to Fork"
שרשרת בטיחות המזון כוללת הן היבטים של בריאות ורווחת בעלי חיים הניזונים מימנו והם היבטים של בריאות הציבור.
חוק זה יכנס לתוקף בעוד כשנתיים.

בתקופה זו אנו נדרשים להתקין תקנות מכוח החוק. עד להתקנת התקנות החדשות, הפיקוח והאכיפה על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים ימשיכו להיות מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסר בו), התשל"א- 1971, להלן "צו המספוא".


החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014

דרישות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים למתן/חידוש היתר ליצור, שיווק וסחר במוצרי מספוא

טופס בקשה לשחרור טיב מספוא בנמלים

לתנאים לשחרור משלוחי מספוא בנמלי הייבוא

 

 

תמיכה בחיסונים כנגד מחלת העכברת - 5.12.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/achberet_5-12-19.aspxתמיכה בחיסונים כנגד מחלת העכברת - 5.12.19
מידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_kalevet.aspxמידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)נוהל, מידע והנחיות אודות סוגי הבדיקות השונות לנוכחות נוגדני כלבת בבעלי חיים, המתבצעות במעבדה לכלבת שבמכון הווטרינרי.
נהלי תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים - להערות הציבור עד 12.12.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxנהלי תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים - להערות הציבור עד 12.12.19