אושר סופית החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014. החוק נועד להסדיר באופן כולל ועדכני את הפיקוח על יצור ושיווק מזון לבעלי חיים, על ידי הבטחת שרשרת הבטיחות של ייצור המזון מן החי, לפי התפיסה המקובלת במדינות מפותחות של פיקוח ועקיבות המזון לבעלי חיים משלב הייצור ועד להזנת בעלי החיים, וזאת כדי לאפשר עקיבות של תהליכי הייצור והשיווק עד לשלב השיווק של מזון לאדם, לפי התפיסה: "מהמשק לצלחת"  "Farm to Fork"
שרשרת בטיחות המזון כוללת הן היבטים של בריאות ורווחת בעלי חיים הניזונים מימנו והם היבטים של בריאות הציבור.
חוק זה יכנס לתוקף בעוד כשנתיים.

בתקופה זו אנו נדרשים להתקין תקנות מכוח החוק. עד להתקנת התקנות החדשות, הפיקוח והאכיפה על הייצור והשיווק של מזון לבעלי חיים ימשיכו להיות מכוח צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (ייצור מספוא והסר בו), התשל"א- 1971, להלן "צו המספוא".


החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014

דרישות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים למתן/חידוש היתר ליצור, שיווק וסחר במוצרי מספוא

טופס בקשה לשחרור טיב מספוא בנמלים

לתנאים לשחרור משלוחי מספוא בנמלי הייבוא

 

 

מקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_31.aspxמקרה כלבת מספר 31 – בתן, ליד קיבוץ ברעם - 28.10.20
מקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikra_32.aspxמקרה כלבת מספר 23 בתן, בישוב מרגליות - 28.10.20
רשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/shapaat_hesgerim_28-10-2020.aspxרשימת הישובים המוכרזים כנגועים בשפעת העופות - 28.10.20