במסגרת השינויים שמבצעים השירותים הווטרינרים לקראת כניסת החוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד- 2014 לתוקף, ובמטרה לאמוד את היקפי השימוש בפועל בזרזים אנטיביוטיים בתעשיית המזון לבעלי חיים. ביצע האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים, במהלך שנת 2014 , מיפוי של השימושים הקיימים כיום, בזרזים אנטיביוטיים וכן, לבצע בדיקה של המצב הקיים במדינת ישראל אל מול המדיניות הנהוגה בארה"ב, בה מותר השימוש בזרזי גדילה אנטיביוטיים בתעשיית המזון לבעלי חיים.

המיפוי נעשה באמצעות העברת שאלונים ואימותם בפגישות עם כלל יצרני מזון לבעלי חיים בישראל. במהלך המיפוי נבדק באלו זרזים משתמשים בפועל, באילו כמויות, מינונים והתוויות. הבדיקה העלתה כי קיים פער בין מדיניות ישראל למדיניות ארגון ה - FDA בעניין, הן לעניין המינון המותר והן לסוגי בעלי החיים שהותר להזינם. בעקבות הבדיקה, הוחלט לפעול באופן מידי להתאמת המינונים והתוויות בישראל, למדיניות הנהוגה בארה"ב.

עוד הוחלט, כי כפי שנהוג בארה"ב, עם כניסת החוק לתוקף, יועבר רישום זרזי הגידול מאגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים לאגף הרוקחות, והם ירשמו במסגרת פנקס רישום התרופות במשרד הבריאות.

מידע המלא

 

 

מאמר בנושא מחלות מטבוליות בצאן - האם כורח המציאות?https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2020/Pages/tzon_2020.aspxמאמר בנושא מחלות מטבוליות בצאן - האם כורח המציאות?
טיוטה- תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת - 2020 https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/open_erea_draft.aspxטיוטה- תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים קריטריונים ונהלי הגשת בקשות לשנת - 2020
הודעה ליבואנים - אושר יבוא סוג פטריות נוסף מפוליןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_pitriot0223-6874.aspxהודעה ליבואנים - אושר יבוא סוג פטריות נוסף מפולין