​​השירותים הווטרינריים מפרטים בדף זה הנחיות לאופן הגשת השגה בהתאם לסעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים.
על פי סעיף זה, מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בעל רישיון או היתר, הרואה עצמו נפגע ממסמך או מתנאי שדרשו ממנו, או שנענה בסירוב  לבקשתו לקבל רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, רשאי להגיש השגה על כך.

הגורם המטפל בהשגות  

​הגורם הארצי המוסמך לטפל בהשגות שהוסמך על ידי מנכ"ל משרד החקלאות, לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968, הוא מנהל השירותים הווטרינריים במשרד.

אופן הגשת השגה  

המסמך הבא מפרט כיצד ניתן להגיש השגה לפי סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.

עיקרי ההוראות:
1. ההשגה תוגש על ידי בעל העסק בתוך 30 יום מיום קבלת התנאי/הסירוב עליו הוא משיג.
2. ההשגה תוגש ל"גורם מוסמך ארצי" במשרד החקלאות ופיתוח הכפר​ באמצעות:
דואר אלקטרוני שכתובתו hasaga_risuhi@moag.gov.il - אישור אוטומטי על קבלת ההשגה יישלח לפונה בדואר אלקטרוני. 
או - בדואר רשום, בשני עותקים, לכתובת משרד החקלאות – השירותים הווטרינריים, דרך המכבים 62, ראשון לציון, לידי לשכת מנהל השירותים הווטרינריים.
3. יש לשלם אגרת השגה.
4. ההשגה תוגש בצירוף כל המסמכים הרשומים מטה:
  • אישור על תשלום אגרה 
  • אופן תשלום אגרת השגה
- יש למלא בקשה לשובר אגרה (טופס פרטי העסק) ולשלוח לדואר אלקטרוני: hasaga_risuhi@moag.gov.il
- השירותים הווטרינריים ינפיקו שובר עבור תשלום האגרה ויעבירו לבעל העסק בדואר אלקטרוני.
- המשיג ישלם את השובר בדואר.
5. המשיג ישלח עותק מן ההשגה לגורם ברשות הרישוי, ויציין את הגורם אליו נמסר העותק.
6. אם ההשגה עוסקת באי התאמה עם דרישה שנקבעה מטעמו של נותן אישור אחר, המשיג ישלח עותק מן ההשגה לנותן האישור האחר, ויציין את הגורם אליו נמסר העותק.

* השגה שתוגש ללא כל המסמכים כנדרש לא תטופל. 
* אישור בדבר שלמות המידע הנדרש לשם תחילת טיפול בהשגה ישלח לכתובת דואר אלקטרוני של המשיג.

למידע, פרטים נוספים ושאלות בנושא ניתן לפנות אל אשת הקשר בנושא,​ גב​' שרון ליסקר.

קבצים להורדה  

 

 

טיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tuta_nehalet_tmicha_klavim_19.aspxטיוטות נהלי תמיכה ברשויות המקומיות באימוץ, ומניעת התרבות כלבים משוטטים לשנת 2019 - להערות הציבור עד 31.10.19
הודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/pe_tlafaim_06-10-19.aspxהודעת המשך 1 ל-O.I.E פה וטלפיים
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_09_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - ספטמבר, 2019