תקנות בריאות העם ובריאות הציבור


להלן תיקון חדש בחקיקה וטרינרית בתחום: תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים).
לתקנו​ת בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), תשנ"ד-1994
לתיקון תקנות בריאות העם (מכשירים רפואיים מיוחדים), התשע"ג-2013