טיוטות חוקים ותקנות כללי

משרד החקלאות ופיתוח הכפר אחראי על חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד-2014.
מטרת החוק לקבוע את הסדרי הפיקוח על ייצור ושיווק של מזון לבע"ח ושיווקו, לשם הגנה על בריאות הציבור ועל בריאות בעלי חיים ורווחתם, בהתאם לעיקרון הזהירות המונעת.
החוק אושר על ידי כנסת ישראל בפברואר 2014 ועתיד להיכנס לתוקפו בסוף שנת 2016. בטרם כניסתו לתוקף, יש להתקין מכוחו תקנות המסדירות היבטים שונים של הפיקוח על מזון לבעלי חיים.

להלן רשימת טיוטות התקנות אשר מתפרסמות בזאת להערות הציבור:
1.
תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תנאים נאותים לייצור, אחסון, הובלה, שיווק ושימוש), התשע"ה – 2015.
2. תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ייצור חקלאי ראשוני), התשע"ה – 2015.
3. תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (היתרים), התשע"ה - 2015.
4.
תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (חומרי גלם אסורים וחומרים מזיקים), התשע"ה - 2015
5. תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (יבוא מזון לבעלי חיים), התשע"ה – 2015.
6. תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תוספים), התשע"ה – 2015
7. תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (סימון מזון לבעלי חיים), התשע"ד – 2014
8. תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים (ועדה מקצועית מייעצת), התשע"ה – 2015

בתאריך 15 בנובמבר 2015, נערך מפגש שולחן עגול  עם בעלי עניין בנושא התקנות.
במהלך המפגש הוצגו עיקרי התקנות.


למצגת עיקרי התקנות לקהל היצרנים
למצגת עיקרי התקנות לקהל היבואנים