החלטות על הטלת אמצעי משמעת על רופאים וטרינרים מתוקף חוק הרופאים הווטרינרים, תשנ"א-1991