2012

 

 

עדכון אגרות כלבים לשנת 2013https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2012/Pages/agrot_klavim_2013.aspxעדכון אגרות כלבים לשנת 2013
מספר כלבים לפי ישובים כפי שדווחו למשרד החקלאות - שנת 2012https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2012/Pages/dogs4ishuv_2012.aspxמספר כלבים לפי ישובים כפי שדווחו למשרד החקלאות - שנת 2012
הסמכת ראשי הרשויות להסמכת פקחים לפי חוק העבירות המנהליות - קנסות מנהלייםhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2012/Pages/hasmachat_pakahim_knasot_mihaliim.aspxהסמכת ראשי הרשויות להסמכת פקחים לפי חוק העבירות המנהליות - קנסות מנהליים
חוות דעת הלשכה המשפטית בעניין היחס בין תיקון 3 לחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, התשע"ב-2012, ובין תקנה 20 לתקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים, תשס"ה-2005https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2012/Pages/havat_daat_pikuah_klavim.aspxחוות דעת הלשכה המשפטית בעניין היחס בין תיקון 3 לחוק להסדרת הפיקוח על הכלבים, התשע"ב-2012, ובין תקנה 20 לתקנות להסדרת הפיקוח על הכלבים, תשס"ה-2005
נוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב, לפי סעיף 20 (ד) לחוק להסדרת הפיקוח על כלביםhttps://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/pirsumim/2012/Pages/nohal_matan_ptor_klavim.aspxנוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב, לפי סעיף 20 (ד) לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים