2014

להלן סכומי אגרות חיסון כלבת, לפי תקנות אגרות חקלאיות הצמודות למדד, שייכנסו לתוקפם ביום ג', ג בתמוז תשע"ד, 1 ביולי 2014. לאור עליית מדד נמוכה, חל שינוי בתעריף רק בעד חיסון של כלב לא מעוקר לעומת השנה הקודמת כמפורט להלן.

לפירוט האגרות