בתוקף סמכות מנהל השירותים הווטרינריים, בהתאם לסעיף 20 לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס' 3), התשע"ב -2012 ,סעיף קטן (ד), בנוהל הבא מפורטים התנאים הנדרשים לצורך קבלת פטור מהסכום הנוסף אותו צריכים לשלם בעלי כלב שאינו מסורס / מעוקר.

​​פטור מתשלום אגרה מוגדלת לכלב שאינו מעוקר או מסורס

מכתב אל הרופאים הווטרינריים ברשויות המקומיות - נוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב​​