אגרות ודמי שירות

 

 

אגרות ודמי שירותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/budget/agrot_dme_sherut/Pages/agrot_dme_sherut.aspxאגרות ודמי שירות